HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2007/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 04/1999/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀNGHỊ QUYẾT SỐ 09/2000/NQ-HĐND NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2000 CỦA HĐND TỈNH VỀ DANHMỤC VÀ MỨC THU PHÍ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm2002;

Xét Tờ trình số 3869/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 tháng2007 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐND ngày 05tháng 5 năm 1999 và Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 15 tháng 02 năm 2000 củaHĐND tỉnh;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế vàNgân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐNDngày 05 tháng 5 năm 1999 về huy động vốn phát triển giao thông nông thôn vàNghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 15 năm 02 năm 2000 của HĐND tỉnh về danhmục và mức thu phí xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểuHĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họpthứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ