HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 92/2007/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNGNGHIỆP, THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy Ban Thường vụ Quốchội ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 4620/TTr-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vềviệc ban hành thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vàthu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàntỉnh Đồng Nai; nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số4620/TTr-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hànhthu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấpgiấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thucác loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnhĐồng Nai (kèm Tờ trình số 4620/TTr-UBND và 14 đề án phí, lệ phí).

Điều 2. Quy định về thu phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực công nghiệp,tài nguyên và môi trường và nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Về phí, gồm:

a) Phí thẩm định cấp giấyphép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

b) Phí thẩm định cấp quyền sửdụng đất;

c) Phí thẩm định báo cáo đánhgiá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thựchiện);

d) Phí thẩm định đề án, báocáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định docơ quan địa phương thực hiện);

e) Phí thẩm định đề án, báocáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địaphương thực hiện);

f) Phí thẩm định đề án, báocáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi (đối với hoạt động thẩmđịnh do cơ quan địa phương thực hiện);

g) Phí thẩm định báo cáo kếtquả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơquan địa phương thực hiện);

h) Phí thẩm định hồ sơ, điềukiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địaphương thực hiện).

2. Về lệ phí, gồm:

a) Lệ phícấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

b) Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nướcdưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

c) Lệ phí cấp giấy phép khaithác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

d) Lệ phí cấp giấy phép xảnước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thựchiện);

e) Lệ phíđịa chính.

g) Lệ phíđăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụngđất, tài sản gắn liền với đất).

Mức thu và mức trích các loại phí, lệ phí nêu trên đượcquy định cụ thể tại phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hànhQuyết định quy định về thu các loại phí, lệ phí nêu trên để triển khai tổ chứcthực hiện Nghị quyết này; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quanthực hiện theo đúng quy định về chế độ tài chính hiện hành, định kỳ hàng nămđánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dântỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóaVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng QH (A+B);
- Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;- Bộ Tư pháp;- Bộ TN và MT;
- Bộ Công nghiệp;- Bộ Xây dựng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;- Các Sở, Ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Chánh, Phó văn phòng HĐND; - Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu VT, CVHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành