HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2013/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNGKHOẢN 5, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 58/2012/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2012 CỦA HĐND TỈNH VỀQUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNHTÍCH CAO VÀ BỒI DƯỠNG CHO CÁC LỰC LƯỢNG PHỤC VỤ GIẢI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06tháng 6 năm 2011 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thểthao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnhchế độ trợ cấp cho vận động viên đạt đẳng cấp Quốc gia; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành,thông qua Nghị quyết bổ sung Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐNDngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ đặc thùđối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và bồi dưỡng chocác lực lượng phục vụ giải, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ:

+ Vận động viên cấp I Quốc gia: 400.000 đồng/người/tháng;

+ Vận động viên Kiện tướng Quốc gia: 600.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hưởng trợ cấp:

Những vận động viên đạt các đẳng cấp trên đượchưởng trợ cấp trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được công nhận.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tạicác kỳ họp.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐắkLắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông quangày 11 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật