HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCHTHU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị địnhsố 24/2010/NĐ-CP ; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chínhphủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 4662/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách thu hútnguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chứcvào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp cônglập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thuộc tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng thu hút

1. Đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng caođược xét tuyển thẳng vào công chức, viên chức:

a) Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sỹ khoa học;

b) Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyênkhoa II được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy công lập loạikhá trở lên ở trong nước hoặc ngoài nước; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấpQuốc gia.

c) Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyênkhoa I được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại cáctrường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước có chuyên ngành đào tạo cùngvới nhóm chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học (trừ hệ liên thông), có điểm thivào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tuỳ theo từng khối thi) hoặc từ nhữngngười đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyểnthẳng vào đại học;

d) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc,thủ khoa tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệliên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tuỳ theo từngkhối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốcgia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học;

đ) Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đạihọc loại khá trở lên tại các trường đại học ngoài nước; Những người tốt nghiệpđại học loại giỏi trở lên tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mụcgiáo dục đại học của các nước sở tại và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Namcông nhận.

e) Học sinh của tỉnh đạt giải chính thức các kỳ thihọc sinh giỏi quốc gia, quốc tế sau đó vào học các trường đại học sư phạm, tốtnghiệp loại khá trở lên;

g) Bác sỹ nội trú; Nghệ nhân cấp tỉnh.

h) Vận động viên thể dục - thể thao đạt giải vôđịch quốc gia, giải khu vực, quốc tế và được phong là vận động viên cấp kiệntướng.

2. Đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng caobằng hợp đồng thu hút chuyên gia: Các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trongvà ngoài nước; những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng côngchức, viên chức:

a) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lêntại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông)có điểm thi vào đại học từ 20 - 23 điểm trở lên (tuỳ theo từng khối thi);

b) Những người tốt nghiệp đại học loại khá tại cáctrường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểmthi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tuỳ theo từng khối thi) hoặc từnhững người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đượctuyển thẳng vào đại học.

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể điểmthi vào đại học của các khối thi tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 3. Điều kiện thu hút và ưu tiên trong tuyểndụng

1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ và chấphành sự phân công, bố trí công tác của các cơ quan tuyển dụng.

2. Về độ tuổi.

a) Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sỹ khoa học; Tiếnsỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệnhân cấp Quốc gia: không quá 50 tuổi;

b) Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyênkhoa I, bác sỹ nội trú; nghệ nhân cấp tỉnh: không quá 45 tuổi;

c) Những người tốt nghiệp đại học: không quá 40tuổi;

d) Vận động viên thể dục, thể thao: không quá 35tuổi.

3. Cam kết công tác tại Nghệ An từ 5 năm trở lên(không áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 2).

4. Có kiến thức, năng lực phù hợp với các ngành,lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu thu hút.

Điều 4. Chính sách thu hút đối với nguồn nhânlực chất lượng cao

1. Xét tuyển thẳng vào công chức, viên chức.

Các đối tượng quy định tại các khoản 1, Điều 2 đượctuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

2. Hỗ trợ bằng tiền

a) Các đối tượng thu hút sau khi được tuyển dụngđược hỗ trợ ban đầu bằng tiền như sau:

- Đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2:hỗ trợ 200 triệu đồng;

- Đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2:hỗ trợ 100 triệu đồng

b) Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2 đượctuyển dụng lần đầu, đang trong thời gian tập sự được hưởng 100% tiền lương khởiđiểm theo ngạch, bậc lương nhà nước quy định.

3. Đối tượng quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 2cam kết sau khi ra trường về phục vụ trong ngành giáo dục tại Nghệ An thì đượcngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo.

4. Thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên giagiỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt giải thưởng Hồ ChíMinh.

a) Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút sự đónggóp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước,những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa họcthuộc chức năng, nhiệm vụ được giao thì được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thựchiện thông qua hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút khôngquá 150 triệu đồng.

b) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu được đềnghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thực hiện 01 hợp đồng thuhút. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm số lượng hợp đồng thu hút thì cơ quan,đơn vị lập đề án gửi Hội đồng khoa học của tỉnh thẩm định, trình Tỉnh uỷ (đốivới các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội) hoặc Ủyban nhân dân tỉnh (đối với các cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập)xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 03 hợp đồng thu hút/năm.

Điều 5. Ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lựcchất lượng cao

1. Ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực chất lượngcao phải là những ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần, đang thiếu nhân lực chất lượngcao.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, tổng hợpnhững ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần, đang thiếu để xác định nhu cầu thu hútnhân lực chất lượng cao giai đoạn 2013 - 2018, báo cáo Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh trước khi quyết định; xác định lộ trình thực hiện hàng năm vàcông bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Cộng điểm trong thi tuyển, xét tuyểncông chức, viên chức

Các đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 2 đượccộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển vào công chức, viên chứcđược tổ chức định kỳ hằng năm.

Điều 7. Kinh phí đảm bảo

Kinh phí thực hiện chính sách thu hút được trích từnguồn ngân sách tỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghịquyết này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày được thông qua;

Bãi bỏ Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày10/7/2010 của HĐND tỉnh về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng caotrong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp cônglập, tổ chức chính trị – xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu