CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁPĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳtháng 9 năm 2014 (Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2014),

QUYẾT NGHỊ:

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhànước, ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào pháttriển kinh tế - xã hội; góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm; xóa đói giảm nghèo;nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựngvà quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, thân thiện và hòabình. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tếđến Việt Nam, thu nhập xã hội từ du lịch, tỷ lệ đóng góp của ngành du lịchtrong GDP cả nước và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam còn thấp so vớicác nước trong khu vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Việt Namđang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới diễn biếnphức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoáikinh tế toàn cầu, xung đột chính trị, tôn giáo, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơitrên thế giới, cạnh tranh thu hút khách giữa các nước trong khu vực ngày cànggay gắt đã tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Tình hình sản xuất kinh doanh trong nước còn nhiềukhó khăn, nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch còn thấp. Mặt khác, nhậnthức về phát triển du lịch ở nhiều nơi còn hạn chế; phối hợp liên ngành chưahiệu quả; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địaphương chưa phát huy đầy đủ; hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá chưa cao; nguồnkhách quốc tế còn phụ thuộc vào một số thị trường; nhân lực du lịch và hạ tầnggiao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư cho du lịch chưa tương xứng;một số chính sách thúc đẩy phát triển du lịch còn bất cập, chưa tháo gỡ kịpthời; an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại một số điểm đến chưa được duytrì thường xuyên.

Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tàinguyên du lịch của đất nước, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế,tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanhnghiệp du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, tổ chức,triển khai thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo bước chuyểnbiến đột phá trong phát triển du lịch như sau:

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển dulịch

a) Các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vịtrí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâusắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cựccho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiềuviệc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường chophát triển du lịch.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam,Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đạichúng đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong việc nâng cao nhậnthức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiếndu lịch trong và ngoài nước.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựngtiêu chí, tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số phát triển của các điểmđến du lịch.

d) Các địa phương, nhất là các địa phương trọngđiểm du lịch tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dântự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăngcường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phongtrào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

2. Tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển dulịch

Ưu tiên đầu tư để phát triển du lịch thực sự trởthành ngành kinh tế mũi nhọn thông qua các chương trình, đề án, chính sách ưuđãi.

a) Chính phủ đồng ý về kinh phí triển khai thựchiện Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch và Chương trình Xúc tiến Dulịch Quốc gia trong năm 2015 như sau: Căn cứ dự toán ngân sách được giao, Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phê duyệt, phân bổ chi tiết, tổchức thực hiện có hiệu quả các hoạt động sử dụng nguồn chi từ ngân sách nhànước theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật; Bộ Tài chính cấp kinh phíđể tổ chức thực hiện 02 chương trình quốc gia về du lịch nói trên để bảo đảm cáchoạt động thành công, hiệu quả.

b) Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì xây dựng Chương trình phát triển du lịchgiai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quýI năm 2015 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hằng năm của Chương trình;phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặcthù, đột phá để thu hút khách du lịch từ một số thị trường tiềm năng; hoànthiện cơ chế bảo tồn, khai thác sử dụng hiệu quả các di sản.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập đề án xâydựng “Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch” từnguồn xã hội hóa, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015.

c) Bộ Kế hoạchvà Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan và các địaphương xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư, sớm hình thành một số khu du lịchtrọng điểm quốc gia có sức cạnh tranh quốc tế, tạo động lực cho du lịch ViệtNam phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các địa phương liên quan tăng cường hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, tạo thuậnlợi cho khách du lịch tiếp cận khu du lịch, điểm du lịch theo hướng tập trungvào các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia đã được xác định tại Quyhoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

d) Ủy ban nhândân các cấp có trách nhiệm bảo đảm môi trường thuận lợi, chủ động bố trí ngânsách, quỹ đất và triển khai các giải pháp phát triển du lịch; đề xuất áp dụngcác cơ chế đặc thù về đất đai, nguồn vốnđầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điềukiện, đặc điểm của địa phương.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, antoàn để thu hút khách và phát triển du lịch

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và cáccơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất mở rộng diện các quốc gia đượcmiễn thị thực gắn với bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, đồngthời cải tiến việc cấp thị thực theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất chokhách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cácBộ, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo đẩy mạnh lộ trình mở cửa bầu trờitrong hợp tác quốc tế song phương, đa phương về hàng không, dân dụng, mở rộngtrao đổi thương quyền 5 trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, thúc đẩy pháttriển du lịch; tập trung triển khai để sớm hoàn thành các dự án đầu tư cảng dulịch, nhà ga, điểm dừng chân tại các đầu mối trung chuyển để tăng cường khảnăng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển của khách du lịch; chỉ đạo nâng cấp chất lượng dịch vụ phục vụkhách du lịch trên các tuyến du lịch đường bộ, đường sắt, đường không và đườngthủy nội địa.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành, địa phương mở rộng thị trường du lịch quốc tế, giảm phụthuộc vào một số thị trường lớn; đa dạng hóa,nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ du lịch; tăng cườngthu hút khách quốc tế đến Việt Nam lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn;có chính, sách phù hợp khuyến khích thị trường du lịch nội địa phát triển, phátđộng và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”.

4. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

a) Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chínhrà soát các quy định của pháp luật như Luật Đầu tư, Nghị định của Chính phủhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư..., kiến nghị cấp có thẩm quyềnđiều chỉnh theo hướng nâng mức ưu đãi đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh cáclĩnh vực khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môitrường, các Bộ, ngành và địa phương rà soát các quy định về giao đất, thuế sửdụng đất để kiến nghị sửa đổi nhằm giảmthuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích cho không gian cảnh quan.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan rà soát các quy định về nhập khẩucác trang thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dụng cần thiết để phát triển dulịch cao cấp mà trong nước chưa sản xuất được như: Tàu cánh ngầm, du thuyền,thủy phi cơ, máy bay hạng nhỏ, khinh khí cầu đạt chuẩn quốc tế..., báo cáoChính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

d) Bộ Công Thươmgchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu, trìnhChính phủ quy định mức giá điện tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinhdoanh du lịch trong quý II năm 2015.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch

a) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướcvề du lịch từ Trung ương đến địa phương; sớm sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch;kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương.

b) Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các biệnpháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực dulịch; nghiên cứu giải pháp tổ chức lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn chokhách du lịch.

c) Bộ Giao thông vận tải:

- Tăng cường chỉ đạo việc chấn chỉnh và nâng cấpchất lượng phục vụ của ngành hàng không góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho dulịch phát triển, theo hướng: Tất cả các lực lượng phục vụ, cung cấp dịch vụ ởsân bay và trên máy bay cho hành khách có tinh thần, thái độ hết lòng phục vụvì sự phát triển của ngành du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phươngliên quan chỉ đạo các nhà ga, bến tàu,cảng biển, các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách phải bố trí đủ nhânlực bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh an toàn; có thái độ phục vụ thân thiện;tổ chức thông tin hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch bảo đảm thuận tiện, coi đây làmục tiêu hoạt động của toàn ngành giao thông vận tải.

d) Các Bộ, ngành, địa phương:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phốihợp quản lý hoạt động du lịch tại các điểm đến, bảo đảm vệ sinh, môi trường,chất lượng phục vụ trên cơ sở đánh giá, công nhận dịch vụ đạt tiêu chuẩn phụcvụ khách du lịch; khẩn trương hình thành Trung tâm hỗ trợ du khách tại các địabàn du lịch trọng điểm để triển khai phối hợp hiệu quả hoạt động bảo đảm anninh, an toàn cho khách du lịch, thực hiện phương châm xây dựng Việt Nam làđiểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đilại của khách du lịch nước ngoài để bảo đảm an ninh y tế, phòng chống dịch bệnhtại các cửa khẩu, khu di tích, điểm tham quan du lịch; phòng ngừa, ngăn chặncác đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện hoạt động phạm tội hoặcxâm phạm chủ quyền quốc gia.

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thựchiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toànthực phẩm; đẩy mạnh việc chấn chỉnh an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho kháchdu lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch.

6. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kếhoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết; chủ trì đôn đốc, kiểm tra,giám sát việc thực hiện; tổng hợp, đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Nghịquyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 hằng năm.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch hành động theo lĩnh vực đượcgiao quản lý để triển khai, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết nhằm tạongay sự chuyển biến về phát triển du lịch.

- Gửi kế hoạch hành động về Ban Chỉ đạo Nhà nước vềDu lịch để phối hợp giám sát.

- Tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiệnNghị quyết và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thờigian tiếp theo, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

c) Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Ban Chỉ đạo Nhànước về du lịch phân công thành viên BanChỉ đạo đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyếtvà các cơ chế, chính sách của pháp luật về ưu đãi phát triển du lịch; báo cáokết quả thực hiện và đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đạtthành tích xuất sắc.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng