HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUANHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyếtminh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3673/TTr-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày12/7/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến tham gia của các Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xâydựng vùng huyện Hoành Bồ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Tờ trìnhsố 3673/TTr-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhândân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Quyhoạch xây dựng vùng huyện Hoành Bồ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạoviệc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện phải cập nhật kịp thời các yêu cầu củaQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh và các quy hoạchkhác có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầuphát triển bền vững, lâu dài của tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban vàĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long