HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1995

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị định 87/CP của Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 06.7.1995;

Căn cứ Chỉ thị số 814/TTg cua Thủ tướng Chính phủ ngày 12.12.1995;

Căn cứ các Nghị định số 53/CP ngày 28.6.1994; Nghị định số 87/CP ngày 12.12.1995; Nghị định số 88/CP ngày 14.12.1995;

Xét tờ trình số 1547/TT .UB ngày 28.12.1995 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 814/TTg và Nghị định 87/CP của Chính phủ, và báo cáo thuyết trinh số 90/TT-BPC ngày 28.12.1995 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai khóa 2;

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến tại kỳ họp. Kỳ họp thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí đề nghị của UBND tỉnh Lào cai tại tờ trình số 1547/TT .UB ngày 28.12.1995.

Nhất trí ý kiến, đề nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai khoá 2 tại thuyết trình số 90/BC .BPC ngày 28.12.1995.

Điều 2.

- Tổ chức, triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên và nghiêm túc Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị định số 53/CP, số 87/CP, số 88/CP của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

Ngoài các nội dung đã quy đinh tại các văn bản trên của Chính phủ, riêng đối với Lào Cai, HĐND tỉnh nhất trí: Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để hoạt động tôn giáo trái phép và hành nghề mê tín dị đoan, gây rối trật tự, an ninh xã hội, làm ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại về kinh tế.

UBND tỉnh Lào cai có trách nhiệm xây dụng các quy đinh cụ thể xử lý các hành vi lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng trong địa bàn Lào Cai.

Điều 3.

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh trách nhiệm tổ chức, thực hiện đúng kế hoạch của TW về việc thực hiện Chỉ thị 814/TTg và Nghị định số 87/CP, thực hiện có hiệu quả nghị quyết này tại địa phương.

- HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện nghị quyết này.

- HĐND tỉnh Lào cai đề nghị ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành ban, tích cực ủng hộ, phối kết hợp tổ chức thực hiện tốt nqhị quyết này.

- HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc Lào Cai, vì sự ổn định và kỷ cương xã hội; vì công bằng văn minh và phát triển xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lại nghị quyết này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao