HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAQUY ĐỊNH NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 212/2004/QĐ-TTg ngày16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc giaphổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ,nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005 đến 2010;

Căn cứ Thông tư số: 63/2005/TT-BTC ngày05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảmcho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 548/TTr-UBND ngày25/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung, định mức chi phụcvụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáothẩm tra số: 92/BC-BPC ngày 7/7/2007 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến củaĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thôngqua quy định về nội dung, định mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục phápluật trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 548/TTr-UB ngày 25 tháng 6năm 2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

* Một số nội dung điều chỉnh,sửa đổi trong Tờ trình, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua như sau:

+ Bỏ toàn bộ nội dung mục 1 về“Chi điều tra, khảo sát”.

+ Trong mục 8 về “Chi cho tổchức các cuộc thi”:

- Sửa cụm từ “Chủ tịch, Phó Chủtịch Ban tổ chức” thành “Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Hội đồng thi”.

- Trong điểm “- Các khoản chikhác”: bổ sung thêm nội dung “Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành”.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh quyết định cụ thể và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trựcHĐND, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn