HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghịquyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 04/TTr-HĐND ngày 03-7-2013của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Đề án: Tiếp tục đổimới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc; và thảoluận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đổi mới và nâng cao chất lượng một số nội dung hoạt động của HĐND cáccấp tỉnh Vĩnh Phúc

1. Đổi mới cho hoạt động tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo HĐND.

2. Đổi mới hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng củađịa phương.

3. Đổi mới hoạt động giám sát của HĐND.

4. Cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND.

5. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri.

6. Cải tiến hoạt động tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáocủa công dân.

7. Cải tiến phương thức hoạt động của Thường trực, các Ban,Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt độnggiữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan.

8. Tăng cường các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạoHĐND

- Tham mưu cấp ủy Đảng về công tác quy hoạch, đào tạo, giớithiệu bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ chuyên trách của HĐND, cán bộ làđại biểu HĐND và đội ngũ công chức tham mưu, giúp việc HĐND.

- Tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp tạo mọi điều kiện cần thiếtvề cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, về cán bộ, công chức tham mưu, giúpviệc, phục vụ đảm bảo HĐND và bộ máy tham mưu giúp việc HĐND hoạt động hiệuquả.

- Nhiệm kỳ 2016-2021 tham mưu Thường trực cấp ủy, Ban Thườngvụ cấp ủy các cấp bố trí, sắp xếp cơ cấu tổ chức HĐND theo hướng Bí thư hoặc PhóBí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND là Ủy viên BanThường vụ (cấp tỉnh, cấp huyện); Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND,Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh, Trưởng Ban HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch HĐND cấpxã hoạt động chuyên trách; Ủy viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạoVăn phòng giúp việc HĐND tham gia cấp ủy cùng cấp. Tăng đại biểu tái cử, đạibiểu trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đại biểu có trình độ chuyên môn, lý luậnchính trị và kỹ năng hoạt động.

- Trước ngày khai mạc kỳ họp 01 tháng, Đảng Đoàn HĐND,Thường trực HĐND báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp cho ý kiến về nội dung,chương trình kỳ họp HĐND; đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động,những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của HĐND.

2. Đổi mới hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng củađịa phương

- Những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND chỉ đưa vào chươngtrình kỳ họp khi chuẩn bị đúng thời hạn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quyđịnh của pháp luật và yêu cầu của Thường trực HĐND.

- Hồ sơ, tài liệu trình HĐND gửi đến các Ban HĐND phải đảmbảo quy định, chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND cấp tỉnh, 10ngày đối với HĐND cấp huyện. Không thẩm tra nội dung gửi không đúng.

- Thủ trưởng cơ quan trình phải bố trí thời gian, nhân lựccung cấp thông tin phục vụ thẩm tra. Khuyến khích cấp tỉnh thẩm tra bằng hộinghị trực tuyến với lãnh đạo chính quyền các địa phương, các ngành. Tăng cườngchuyên gia tham gia thẩm tra. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, quanđiểm của Ban, trong đó nêu rõ: Nội dung không tán thành, nguyên nhân và đềxuất, kiến nghị cụ thể.

- Các Ban HĐND phải chủ động nghiên cứu, khảo sát, thẩm trabằng nhiều hình thức đa dạng để có thông tin chính xác, kịp thời trước khi HĐNDquyết định.

- HĐND xem xét, cho ý kiến đối với những dự án quan trọng doUBND trình trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủytrước khi triển khai thực hiện.

3. Đổi mới hoạt động giám sát của HĐND

- Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phải có kếhoạch và thực hiện kế hoạch giám sát tại địa phương nơi mình ứng cử về nội dungchương trình giám sát HĐND quyết định tại kỳ họp cuối năm trước. Trước kỳ họpTổ đại biểu HĐND tổ chức nghe UBND cấp dưới trực tiếp nơi mình ứng cử báo cáovề tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề bứcxúc xã hội quan tâm.

- Tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát củaThường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với ĐoànĐBQH, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan; tập trung giám sát ở các huyện,phường không tổ chức HĐND. Nội dung giám sát chú trọng vào việc thực thi phápluật, nghị quyết của HĐND, quản lý nhà nước về đất đai, thu chi ngân sách, đầutư xây dựng cơ bản…

- HĐND dành ít nhất 1/3 thời gian kỳ họp để chất vấn và trảlời chất vấn, ở cấp tỉnh truyền hình trực tiếp, ở cấp huyện, xã truyền thanhtrên Đài truyền thanh địa phương. Khi cần thiết HĐND thông qua nghị quyết vềchất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND chủ trì phối hợp với các Ban, cácTổ đại biểu thống nhất với UBND chọn nhóm vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận xãhội, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm để chất vấn tại kỳ họp.

- Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND nghe UBND, các cơ quanliên quan báo cáo giải trình về những vấn đề bức xúc, lời hứa và thực hiện nghịquyết HĐND; tăng cường giải trình tại các Ban HĐND theo yêu cầu của đại biểu,tiến tới tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp và truyền hình trực tiếp (đối với cấptỉnh); truyền thanh trên Đài Truyền thanh (cấp huyện, xã) để cử tri theo dõi,giám sát.

- Tăng cường cuộc họp, buổi làm việc với cơ sở để giải quyếtcác kiến nghị bức xúc mà cử tri và xã hội quan tâm.

- Hàng năm tăng cường cải tiến quy trình thủ tục để nâng caohiệu quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ doHĐND bầu.

4. Cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND

- Tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung kỳ họp;giữa hai kỳ họp tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực, cácBan, đại biểu nhất là đại biểu HĐND chuyên trách về các nội dung trình kỳ họp.Mở rộng hình thức thu thập thông tin thông qua hội nghị tư vấn, chuyên gia; gắntrách nhiệm đại biểu có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong các hoạt độngcủa HĐND.

- Chuẩn bị kỳ họp phải thực hiện theo đúng quy định của Luậtvà các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế hoạt động của HĐND; gửi tài liệu đếnđại biểu HĐND nghiên cứu trước kỳ họp ít nhất 20 ngày. Khi cần thiết tổ chức kỳhọp bất thường để bàn, quyết định về những vấn đề cấp bách, quan trọng của địaphương.

- Chương trình kỳ họp HĐND dành tối đa 1/3 quỹ thời gian kỳhọp trình bày văn bản. Mở rộng dân chủ trong giám sát tại kỳ họp. Tăng cườngtrách nhiệm đại biểu đại diện cử tri dự kỳ họp.

5. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

- Cải tiến hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt, đảmbảo đại biểu HĐND tiếp xúc ở đơn vị bầu cử, nơi đại biểu ứng cử, nơi cư trú,nơi công tác, tiếp xúc theo chuyên đề, thâm nhập cơ sở, tìm hiểu đời sống củanhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri về vấn đề đại biểu quan tâm.Phấn đấu mỗi kỳ họp đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 02 điểm trước và sau kỳhọp. Mỗi năm tiếp xúc cử tri ít nhất 02 lần theo chuyên đề, nơi cư trú, theođối tượng hoặc nơi làm việc.

- Công khai nội dung, chương trình, lịch tiếp xúc cử tri củađại biểu HĐND trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tạo điều kiệncử tri tham gia; dành nhiều thời gian để cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiếnnghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri; tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐNDtrong việc tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công khai kết quảgiải quyết ý kiến, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thườngtrực HĐND có kế hoạch theo dõi, giám sát việc thực hiện, giải quyết các ý kiến,kiến nghị của cử tri.

6. Cải tiến hoạt động tiếp công dân, xử lý khiếu nại tố cáocủa công dân

- Hàng tháng Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ; đạibiểu HĐND có hình thức tiếp, gặp gỡ công dân cho phù hợp với thực tế.

- Thường trực HĐND: Giúp HĐND cùng cấp theo dõi, đôn đốcviệc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức và đảm bảo điều kiện đểđại biểu HĐND tiếp công dân; 6 tháng 01 lần thành lập đoàn giám sát hoặc phâncông Ban của HĐND giám sát việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

- Mỗi quý Thường trực HĐND nghe UBND cùng cấp, các cơ quan,tổ chức liên quan ở địa phương báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo,kiến nghị của công dân. Trường hợp chậm giải quyết hoặc không thực hiện việcgiải quyết khiếu nại tố cáo thì chất vấn tại kỳ họp HĐND.

7. Tiếp tục cải tiến phương thức làm việc của Thường trực,các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợphoạt động giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số: 08/QC /TTHĐND-UBND-ĐĐBQH-UBMTTQ ngày 05-3-2013 của Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ banMTTQ tỉnh; HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp nghiên cứu ban hành quy chế phối hợp hoạtđộng của cấp mình.

- Tăng cường sự phối hợp của Thường trực, các Ban, Tổ đạibiểu, đại biểu HĐND với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt độngcủa HĐND; cải tiến phương pháp làm việc của Thường trực, các Ban của HĐND theohướng thực chất, phù hợp và hiệu quả; các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND dành thờigian thỏa đáng cho các hoạt động của HĐND.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với các Ban củaĐảng trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ đảng viên và các nộidung có liên quan.

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ trong hoạt động giámsát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND. Phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấpcải tiến, nâng cao hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri.

- Duy trì chế độ giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh, Thườngtrực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND các cấp trong tỉnh. Tăng cường làmviệc, trao đổi với Thường trực HĐND cấp cơ sở để thu thập thông tin, giúp cơ sởxử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

- Tăng cường hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn về tổ chức vàhoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND, UBND cấp trên tăng cường tham dựvà giám sát HĐND cấp dưới, dành thời gian dự kỳ họp HĐND cấp dưới.

8. Tăng cường các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND

- Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểuHĐND, nhất là các đại biểu chưa có kinh nghiệm. Xây dựng và kiện toàn bộ máygiúp việc, thực hiện cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin cho các đại biểu HĐNDthông qua cơ quan giúp việc của HĐND các cấp.

- Bố trí đủ biên chế và phân công cụ thể cán bộ, công chứctham mưu, giúp việc Thường trực HĐND và các Ban HĐND đảm bảo thiết thực, hiệuquả, cụ thể:

+ Cấp tỉnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm Chánh Vănphòng, các Phó Chánh Văn phòng; các phòng chuyên môn và nghiên cứu thành lậpTrung tâm Thông tin Tuyên truyền thuộc Văn phòng. Bố trí cán bộ, công chức côngtác tại Văn phòng đáp ứng yêu cầu số lượng và chất lượng.

+ Cấp huyện: Bố trí 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND chuyêntrách phụ trách hoạt động của HĐND; đảm bảo tối thiểu có các chuyên viên chuyêntrách giúp việc cho Thường trực HĐND, và các Ban.

+ Cấp xã: Mỗi xã ít nhất 01 cán bộ không chuyên trách giúpviệc cho HĐND.

- Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc,trang thiết bị phục vụ hoạt động của HĐND và Văn phòng giúp việc HĐND. Ngoàicác chế độ theo quy định, nghiên cứu để tăng hỗ trợ cho đại biểu HĐND, cán bộ,công chức, nhân viên giúp việc HĐND.

- Đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động của HĐND và đạibiểu HĐND theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.

- Thực hiện các hình thức khen thưởng kịp thời đối với nhữngđại biểu HĐND, cán bộ, công chức, nhân viên có thành tích xuất sắc đóng góp chohoạt động của HĐND.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND, đạibiểu HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 7thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng