HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2013/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪCÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc lập dự toán,quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 21/5/2013 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức trích từ cáckhoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhànước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 04/7/2013 của BanKinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, thôngqua Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tácthanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định việc lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua côngtác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan thanh tra tỉnh,thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

3. Mức trích:

a. Cơ quan thanh tra tỉnh được trích từ các khoản thuhồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trênđịa bàn tỉnh theo mức cụ thể dưới đây:

- Được trích 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngânsách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thựcnộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 05% trên tổng số tiền đã thựcnộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b. Đối với cơ quan thanh tra các sở, thanh tra các huyện,thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện quacông tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theomức cụ thể dưới đây:

- Được trích 20 % trên tổng số tiền đã thực nộp vàongân sách Nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thựcnộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 05% trên tổng số tiền đã thựcnộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinhphí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thựcnộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư Liêntịch số 90/2012/TTLT-BTC- TTCP, ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh traChính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBNDtỉnh triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểuHĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắkkhoá VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT TQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật