HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀUCHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông quangày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị địnhsố 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 799/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhvề việc điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhấttrí thông qua điều chỉnh chương trìnhxâydựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013 như sau:

1. Điều chỉnh bổsung vào chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 03nghị quyết:

a)Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của hội đồngnhân dân tỉnh.

b)Nghị quyết về bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơsở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai.

c)Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Đưa ra khỏi chương trình xâydựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 05 nghị quyết:

a) Nghị quyết về thu phí; thành lập trạmthu phí của Dự án BOT đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xãPhước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

b) Nghị quyết về thu phí; thành lập trạmthu phí của Dự án BOT cầu treo Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

c) Nghị quyết về thu phí; thành lập trạmthu phí của Dự án BOT đường 319 nối dài, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

d) Nghị quyết về mức phí chợ thay thế quyđịnh về phí chợ tại Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND7 ngày 19/7/2006 của Hội đồngnhân dân tỉnh Đồng Nai.

e) Nghị quyết về chương trình, kế hoạchphát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015 vàđịnh hướng giai đoạn 2016 - 2025.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chươngtrình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dântỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xây dựng dự thảo nghị quyết trìnhHội đồng nhân dân tỉnh theotrình tự, thủ tục quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dântỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòngĐoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóaVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCHTrần Văn Tư