HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP KHỐI TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HÀGIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thịnăm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiếtmột số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 củaChính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thứcHợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao –Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số: 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều củaNghị định số: 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tưtheo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng– Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số: 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số; 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 quy địnhvề tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 65/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việcthông qua Đề án hợp khối các cơ quan hành chính của tỉnh tại thành phố Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh HàGiang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủtrương đầu tư xây dựng hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giangbằng hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dântỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVI - Kỳ họp thứ Tám thông qua./.

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm Thông tin (VP Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng