HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 72/2014/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2014CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH GIÁ BỔ SUNG MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giángày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Trên cơ sở xem xétTờ trình số 146/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệchủy bỏ Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhândân tỉnh về ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cáccơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáothẩm tra số 276/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việchủy bỏ Nghị quyết số72/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hànhgiá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữabệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do không thuộc thẩm quyền ban hànhnghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Giá.

Điều 2.Thời gian thực hiện

Nghị quyết nàycó hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổchức thực hiện

Hội đồng nhândân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết củaHội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trựcHội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn