HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN VÀ HỖ TRỢ TIỀN THUỐCCHO HOẠT ĐỘNG CỦA Y TẾ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 153/2006/QĐ-TTg ngày23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển hệ thống y tếViệt Nam giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 577/TTr-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đề nghị điều chỉnh mức phụ cấpcho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động y tế thôn, bản;Báo cáo thẩm tra số: 69/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ban Văn hóa-Xã hộiHĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua việc điềuchỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạtđộng của y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số:577/TTr-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Đối với nộidung tại điểm 1.1, mục 1 của Tờ trình số: 577/TTr-UBND ngày 28/6/2007 của UBNDtỉnh về điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, và hỗ trợ tiềnthuốc cho hoạt động y tế thôn, bản, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua như sau:

Phụ cấp 90.000 đồng/người/tháng cho nhân viên ytế phục vụ tại các thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh (trừ nhân viên y tế tổ dânphố).

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể,hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thihành từ ngày 01/01/2008.

Điều 4. Giao cho Thường trực HĐND, cácBan của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhĐiện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn