HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 94/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

 Việc điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ

tiền thuốc cho hoạt động của y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 577/TTr-UBND , ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động y tế thôn, bản; Báo cáo thẩm tra số: 69/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động của y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 577/TTr-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Đối với nội dung tại điểm 1.1, mục 1 của Tờ trình số: 577/TTr-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh về điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động y tế thôn, bản, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua như sau:

Phụ cấp 90.000 đồng/người/tháng cho nhân viên y tế phục vụ tại các thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh (trừ nhân viên y tế tổ dân phố).

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

Điều 4. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn