HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠOTHỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dânban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốchội khóa XI;

Sau khi xem xét báo cáo số 106/BC-UBND ngày 07tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy:thời gian triển khai qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành có nhiều cốgắng trong tổ chứcthực hiện cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn và đã đạt được những kết quả nhấtđịnh. Tuy nhiên còn tồn tại những khuyết điểm, yếu kém như: tiến độ cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấychứng nhận kéo dài so với quy định; hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà củamột bộ phận cán bộ, công chức đối với người sử dụng đất khi làm các thủ tục cấpgiấy chứng nhận vẫn còn xảy ra; tình trạng sai sót trong quá trình thực hiệncấp giấy chứng nhận còn khá phổ biến; nhận thức các quy định của pháp luật vềđất đai của một bộ phận cán bộ công chức và người sử dụng đất còn hạn chế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủyban nhân dân tỉnh:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành vào năm 2010.

2. Có giải pháp cụ thể về nguồn lực để thực hiệncông tác quản lý nhà nước về đất đai.

3. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền quyđịnh của pháp luật về đất đai cho nhân dân, cơ quan, tổ chức để thống nhất nhậnthức trong tổ chức thực hiện.

4. Chỉ đạo chặt chẽ quá trình thực hiện cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đấtđai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vivi phạm.

Điều 3. Tại các kỳ họp thường lệ của Hộiđồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tìnhhình và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yênkhóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga