HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢCHO TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 02/7/2013 của UBNDtỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về một số cơ chế chính sách thực hiệnBộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 -2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chính sách hỗ trợ cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn(gọi chung là trạm y tế xã) để thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giaiđoạn 2013 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đào tạo chuyển đổi nhân viên y tế đang công tác tại cáctrạm y tế xã theo tiêu chí đạt chuẩn, xong trước ngày 31/12/2014.

2. Đầu tư mua trang thiết bị còn thiếu cho các trạm y tế xã,xong trước ngày 31/12/2016.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, xây mới, nâng cấp khối nhà chính,các công trình phụ trợ, sân, vườn thuốc nam của các trạm y tế xã, xong trướcngày 31/12/2018 (trong đó xây mới, nâng cấp khối nhà chính xong trước ngày31-12-2016).

4. Hỗ trợ thêm kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho cáctrạm y tế xã trong 2 năm 2014 - 2015 với mức 20 triệu/trạm/năm (ngoài định mứcđã được phân bổ theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh vềviệc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phươngnăm 2011 và giai đoạn ổn định 2011 - 2015).

5. Kinh phí khái toán: 110.913 triệu đồng (chưa tính chithường xuyên giai đoạn 2016 - 2020 và kinh phí đầu tư giai đoạn 2013 - 2015 đãđược phân cấp cho các huyện). Trong đó:

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển: 104.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn sự nghiệp: 6.913 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cótrách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyHĐND tỉnh thông qua;

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ7 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCHPhạm Văn Vọng