HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2014/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 148/2010/NQ-HĐND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NGUYÊNTẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nguyên tắc, tiêu chívà định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnhQuảng Bình giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND ngày 17/9/2013của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Đề án điều chỉnh địagiới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường trựcthuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Qua xem xét Tờ trình số 1481/TTr-UBNDngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết về bổsung, điều chỉnh một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐNDngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh Quảng Bình về nguyên tắc, tiêu chí và định mứcphân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bìnhgiai đoạn 2011 - 2015; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh,bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và địnhmức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh QuảngBình giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đối tượng: Điều chỉnh các đối tượngtrong Nghị quyết từ: Huyện, thành phố thành huyện, thành phố, thị xã trong toànbộ Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dântỉnh.

- Bổ sung thêm tại Mục đ - Các tiêu chí bổ sung Khoản6. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể, Điều 1 nội dung:

+ Thị xã thuộc tỉnh được tính: 10 điểm

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phátsinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đểxem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạmvi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngBình khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính