HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghịban hành Nghị quyết về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông quanghị quyết về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh HàTĩnh đến năm 2020”, gồm những nội dung chính sau:

1. Mục tiêu, yêu cầu

a) Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thốngchính trị từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân; nângcao năng lực, sức chiến đấu và trách nhiệm của lực lượng chuyên trách trongcông tác đảm bảo an ninh trật tự để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời thammưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự antoàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

b) Mục tiêu, yêu cầu cụ thể:

- Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàndiện của các cấp ủy Đảng trong mọi tình huống nhằm phát huy sức mạnh tổng thểcủa hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trậttự an toàn xã hội.

- Nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tựan toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động phòng ngừa, pháthiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lựcthù địch, phản động; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộĐảng, hệ thống chính trị. Không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, khôngđể hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Không để xảy ra lộ, lọtbí mật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đấu tranh, trấnáp có hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành các băng ổ nhóm, tội phạmcó tổ chức hoạt động lộng hành; ngăn chặn sự cấu kết, móc nối giữa tội phạmhình sự với các đối tượng trong các tổ chức phản động để chống đối. Ngăn chặncác đối tượng hình sự ngoại tỉnh đến địa bàn Hà Tĩnh hoạt động. Làm giảm tìnhtrạng người chưa thành niên phạm tội.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về anninh trật tự nhằm phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tộiphạm; hàng năm tiếp tục kiềm chế và làm giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giaothông. Tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhànước về trật tự công cộng.

- Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệan ninh tổ quốc, xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn vớithế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; gắn phát triển kinhtế, xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Phấn đấu đến năm2020, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư có mô hình quần chúng tựquản tham gia đảm bảo an ninh trật tự hoạt động hiệu quả.

- Xây dựng các lực lượng Công an, Quân sự, Biênphòng trong sạch, vững mạnh, đủ sức giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờxảy ra. Chú trọng xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơquan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo hướng đề cao trách nhiệm của thủtrưởng các cơ quan, đơn vị trong xây dựng đơn vị an toàn, lực lượng Công anchịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý về nghiệp vụ. Phấn đấu đến năm 2020, 100%Trưởng, Phó Công an xã được đào tạo trình độ trung cấp; 100% Công an viên đượctổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a) Đẩy mạnh tuyêntruyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự;âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tộiphạm và tệ nạn xã hội.

- Thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, làm chuyển biếnmột bước quan trọng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tìnhhình, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trongtình hình mới. Công tác tuyên truyền phải chủ động đối phó có hiệu quả với thủđoạn của các đối tượng xấu trong việc lôi kéo, kích động, lợi dụng mạng xã hộiđể hoạt động sai trái.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định côngtác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự là một bộ phận củacông tác dân vận, đồng thời thường xuyên đổi mới để phù hợp với tình hình,nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiệnthông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở, nhất là trong giải quyếtcác nhiệm vụ đột xuất.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cácđơn vị phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâmtư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có giải pháp xử lý trong thực hiệncác khâu của quản lý nhà nước.

b) Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc giađáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, pháthiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thếlực thù địch, các đối tượng phản động; vô hiệu hóa các hoạt động cài cắm nộigián, thu thập thông tin. Xây dựng và thường xuyên tổ chức diễn tập các phươngán đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảyra. Bảo đảm an ninh trật tự của tuyến biên giới trên bộ và trên biển, phòng,chống xâm nhập trái phép.

- Xây dựng các kế hoạch công tác để phát hiện,phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhấtlà trong các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội,bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Quản lý tốt hoạt động của cán bộ, đảng viênkhi ra nước ngoài công tác, nắm chắc tình hình người lao động đi xuất khẩu ởngoài nước. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong điều kiện nền kinhtế của tỉnh đang thực hiện hội nhập kinh tế sâu rộng với các đối tác nước ngoài;công tác bảo vệ an ninh văn hóa để chống sự xâm nhập, lây lan của các văn hóaphẩm độc hại làm ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở nhằmtriển khai có hiệu quả các biện pháp công tác giữ vững các mặt an ninh xã hội. Nângcao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở,bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của phápluật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để các khiếu kiện kéo dài làm phátsinh thành các vấn đề phức tạp; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng lôi kéo,kích động khiếu kiện, biểu tình phá rối, thực hiện các hành vi vi phạm phápluật.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng cácphương tiện thông tin liên lạc, phòng chống lộ, lọt bí mật nhà nước. Bồi dưỡngnâng cao kiến thức về an toàn, an ninh thông tin và ý thức bảo mật cho cán bộtrực tiếp làm công tác thông tin liên lạc của các cơ quan, ban, ngành, địaphương. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong xây dựng quychế và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Ngănchặn có hiệu quả việc lợi dụng mạng internet để phát tán tài liệu, thông tingây mất đoàn kết nội bộ hoặc tập hợp lực lượng để thực hiện các hành vi vi phạmpháp luật.

c) Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loạitội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Gắn việc triển khai các biện pháp phát triểnkinh tế, xã hội với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệnạn xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dântrong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

- Tập trung đấu tranh quyết liệt, kiềm chế sựgia tăng của các loại tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm để huy độnglực lượng, đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàntrọng điểm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụngbạo lực, băng nhóm xã hội đen, giết người, cướp của, tội phạm kinh tế, thamnhũng, ma túy, môi trường. Tập trung truy bắt, vận động đầu thú các đối tượngtruy nã. Chủ động phát hiện và đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về trật tựxã hội; phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa tình trạng người chưa thành niênphạm tội, vi phạm pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đốitượng, ngăn chặn các đối tượng phạm tội ngoài địa bàn đến Hà Tĩnh tổ chức hoạtđộng mang tính chất xuyên quốc gia, liên quốc gia.

d) Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác quảnlý nhà nước về an ninh trật tự.

- Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cảicách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, côngkhai hóa các thủ tục hành chính đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơquan, doanh nghiệp và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật;thực hiện tốt việc phân công, phân cấp trong quản lý và triển khai các lĩnh vựchoạt động bảo đảm an ninh trật tự.

- Tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất làquản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài ở các khu kinh tế, khu vựcbiên giới Việt - Lào và tuyến biển. Trọng tâm của công tác quản lý người nướcngoài là quản lý hoạt động; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, cấpphép, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáodục pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trật tự antoàn giao thông.

Đầu tư trang thiết bị, tăng cường huấn luyện cáclực lượng chuyên trách, bán chuyên trách đủ sức thực hiện nhiệm vụ chữa cháy,cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí,vật liệu nổ, nhất là địa bàn biên giới trên bộ và trên biển. Quản lý, giáo dụccác đối tượng tại địa bàn cơ sở, tổ chức hoạt động cai nghiện tại trung tâm vàđịa bàn cơ sở.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để pháthiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường đầu tưnguồn lực, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu đảm bảo sự đồng bộgiữa sự gia tăng các loại phương tiện với kết cấu hạ tầng. Chú trọng công tácquản lý cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực nông thôn.

- Hiện đại hóa hoạt động quản lý trật tự côngcộng bằng hệ thống Camera an ninh tại những mục tiêu quan trọng về chính trị,kinh tế, an ninh, quốc phòng.

đ) Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệan ninh tổ quốc.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xâydựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng,tự bảo vệ”, đặt ra các tiêu chí, yêu cầu phù hợp với thực tiễn và lợi ích thiếtthực của đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân... hướng quần chúng nhân dân tích cựctham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Gắn việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệan ninh tổ quốc với việc củng cố, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sởvà thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong thực hiệntiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự, trong đó trọng tâm là xây dựng các mô hìnhtự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giáctội phạm, thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở; có chính sáchđộng viên, khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong đấu tranh tố giáctội phạm, truy bắt đối tượng truy nã.

- Gắn kết chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân vớithế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, huy động tối đanguồn lực trong nhân dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựngvà bảo vệ Tổ quốc.

e) Xây dựng các lực lượng Công an, Quân sự, Bộđội Biên phòng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,đủ khả năng giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra; nâng cao chất lượng lựclượng bán chuyên trách đảm bảo tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tưtưởng, giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm cho các lực lượng vũ trang gắnvới việc nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong các đơnvị. Đấu tranh ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thếlực thù địch.

- Xây dựnglực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng các cấp vững mạnh, tâm huyết,trách nhiệm cao, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu cao, phản ứng nhanh,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Ưu tiên đầu tư trang bị cho cáclực lượng nghiệp vụ chuyên trách, trực tiếp chiến đấu để chủ động nắm chắc tìnhhình và giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất.

- Xây dựng lực lượng cảnh sát phòng, chống tộiphạm sử dụng công nghệ cao để phục vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổchức, tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm về môi trường.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của lựclượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Hàng năm căn cứyêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở để xácđịnh đúng các xã trọng điểm về an ninh trật tự, từ đó tập trung đầu tư nguồnlực củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan,doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; gắn hiệu quả hoạt động của các lựclượng này ở cơ sở với trách nhiệm của cán bộ và tập thể đơn vị Công an đượcphân công theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ.

f) Tăng cường lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp giữacác lực lượng chức năng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đảm bảo an ninh trật tự.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác điều hành,cơ chế lãnh đạo chỉ huy theo hướng: Trong điều kiện bình thường, lãnh đạo, thủtrưởng các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quán triệt, xácđịnh rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện cácyêu cầu, nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự; khi xảy ra tình huống phức tạp,phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năngvà các phương án, kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thựchiện tốt chế độ báo cáo, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả sự phối hợp giữaCông an với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chínhquyền các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy vai tròcủa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhằm xâydựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhândân các cấp tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụán, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội.

- Tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnhBôlykhămxây, Khămmuộn (Lào) và các đơn vị khác có liên quan trong công tác đảmbảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổchức, xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người qua biên giới,tội phạm rửa tiền, cung cấp tài chính cho khủng bố, sử dụng công nghệ cao, buônlậu qua biên giới, truy bắt đối tượng truy nã...

3. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, trên cơ sở chương trình, kế hoạchtriển khai cụ thể, các ngành tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhândân tỉnh quyết định theo kế hoạch chi ngân sách; đồng thời, Uỷ ban nhân dântỉnh giao trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư huyđộng nguồn lực để thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị,cơ sở mình và góp phần cho công tác đảm bảo an ninh trật tự chung.

Điều 2. Giao Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiệncác nội dung Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần thiếtđiều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình