CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 94/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HÒA VINH, THỊ TRẤN HÒA HIỆP TRUNG THUỘC HUYỆN ĐÔNG HÒAVÀ THỊ TRẤN PHÚ THỨ THUỘC HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấnHòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứthuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Thành lập thị trấn Hòa Vinh trêncơ sở toàn bộ 887,16 ha diện tích tự nhiên và 14.167 nhân khẩu của xã Hòa Vinh.

Thị trấn Hòa Vinh có 887,16 ha diệntích tự nhiên và 14.167 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn HòaVinh: Đông giáp xã Hòa Hiệp Bắc và thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa; Tâygiáp xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa; Nam giáp xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa;Bắc giáp xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa và phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa.

2. Thành lập thị trấn Hòa HiệpTrung trên cơ sở toàn bộ 1.349,61 ha diện tích tự nhiên và 20.445 nhân khẩu củaxã Hòa Hiệp Trung.

Thị trấn Hòa Hiệp Trung có 1.349,61ha diện tích tự nhiên và 20.445 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn HòaHiệp Trung: Đông giáp biển Đông; Tây giáp thị trấn Hòa Vinh, xã Hòa Vinh, xãHòa Xuân Đông và xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Nam giáp xã Hòa Hiệp Nam,huyện Đông Hòa; Bắc giáp xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

3. Thành lập thị trấn Phú Thứ trêncơ sở toàn bộ 1.407,03 ha diện tích tự nhiên và 13.980 nhân khẩu của xã HòaBình 2.

Thị trấn Phú Thứ có 1.407,03 hadiện tích tự nhiên và 13.980 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn PhúThứ: Đông giáp xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa; Tây giáp xã Hòa Phong, huyện TâyHòa; Nam giáp xã Hòa Đồng và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa; Bắc giáp xã HòaThắng và xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa.

4. Sau khi thành lập thị trấn HòaVinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộchuyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên:

a) Huyện Đông Hòa có 26.828,46 hadiện tích tự nhiên và 114.993 nhân khẩu, 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02thị trấn: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung và 08 xã: Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa XuânTây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Tâm, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc;

b) Huyện Tây Hòa có 60.945,06 hadiện tích tự nhiên và 116.272 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thịtrấn Phú Thứ và 10 xã; Hòa Bình 1, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông,Hòa Đồng, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thứ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, TH, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng