HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2006/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 08 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA HUYỆN THANH SƠN THÀNH HAI HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 củaHội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối vớinhững huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Thông báo số 95-TB/TU ngày 24/10/2006 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc chiahuyện Thanh Sơn thành hai huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2443/TTr-UBND ngày 01/12/2006của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơnthành hai huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, chiahuyện Thanh Sơn thành hai huyện.

Điều 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơnthành hai huyện lấy tên là huyện Thanh Sơn và huyện Tân Sơn, các tiêu chí đượcxác định cụ thể như sau:

1. Huyện Thanh Sơn.

1.1. Trụ sở làm việc:

Tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất trụ sở của huyện ThanhSơn hiện nay (Tại thị trấn Thanh Sơn).

Thị trấn Thanh Sơn là trung tâm huyện lỵ của huyệnThanh Sơn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơn thànhhai huyện.

1.2. Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp huyện Yên Lập, huyện Tam Nông (tỉnhPhú Thọ).

- Phía Nam giáp tỉnh Hoà Bình.

- Phía Đông giáp huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) và tỉnh Hà Tây.

- Phía Tây giáp huyện Tân Sơn (mới thành lập).

1.3. Diện tích, dân số và số đơn vị hành chính:

- Diện tích (còn lại): 62.063 ha.

- Dân số (còn lại): 116.905 người.

- Khu dân cư: 275 khu.

- Số đơn vị hành chính cấp xã: 23 đơn vị (22 xã, 01thị trấn); gồm các xã thuộc vùng hạ huyện và các xã nằm trên tuyến đường tỉnhlộ 316, như sau:

1. TT Thanh Sơn; 13. Xã Tân Minh;

2. Xã Sơn Hùng; 14. Xã Hương Cần;

3. Xã Địch Quả; 15. Xã Khả Cửu;

4. Xã Giáp Lai; 16. Xã Đông Cửu;

5. Xã Thục Luyện; 17. Xã Tân Lập;

6. Xã Võ Miếu; 18. Xã Yên Lãng;

7. Xã Thạch Khoán;19. Xã Yên Lương;

8. Xã Cự Thắng; 20. Xã Thượng Cửu;

9. Xã Tất Thắng; 21. Xã Lương Nha;

10. Xã Văn Miếu, 22. Xã Yên Sơn;

11. Xã Cự Đồng; 23. Xã Tinh Nhuệ.

12. Xã Thắng Sơn;

2. Huyện Tân Sơn.

2.1. Trụ sở làm việc:

Trụ sở làm việc huyện Tân Sơn đặt tại xã Tân Phú.

Xã Tân Phú được xác định là Trung tâm huyện lỵhuyện Tân Sơn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơnthành hai huyện.

2.2. Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) và tỉnhYên Bái.

- Phía Nam giáp tỉnh Hoà Bình.

- Phía Đông giáp huyện Thanh Sơn (mới).

- Phía Tây giáp tỉnh Sơn La.

2.3. Diện tích, dân số và số đơn vị hành chính:

- Diện tích: 68.858 ha.

- Dân số: 73.406 người.

- Khu dân cư: 181 khu.

- Số đơn vị hành chính cấp xã: 17 đơn vị (17 xã); gồmcác xã phía Tây Nam của huyện Thanh Sơn hiện nay, nằm trên tuyến Quốc lộ 32 điSơn La, như sau:

1. Xã Mỹ Thuận; 10. Xã Xuân Đài;

2. Xã Tân Phú; 11. Xã Kim Thượng;

3. Xã Thu Ngạc; 12. Xã Xuân Sơn;

4. Xã Thạch Kiệt; 13. Xã Minh Đài;

5. Xã Thu Cúc; 14. Xã Văn Luông;

6. Xã Lai Đồng; 15. Xã Long Cốc;

7. Xã Đồng Sơn; 16. Xã Tam Thanh;

8. Xã Tân Sơn; 17. Xã Vinh Tiền.

9. Xã Kiệt Sơn;

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, chỉ đạo thựchiện Nghị quyết này và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong tháng 12 năm 2006,trình Chính phủ xem xét quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọkhóa XVI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng