HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 95/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007


NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số: 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 573/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 134/BC-KTNS ngày 8 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 573/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Riêng một số nội dung tại Mục “II. chế độ chi tiêu hội nghị” HĐND tỉnh biểu quyết thông qua như sau:

* Nội dung chi tiêu của “Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; các kỳ họp HĐND các cấp” quy định tại điểm 1, Mục II, Phần II: sửa lại thực hiện theo đúng Thông tư số: 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính.

* Nội dung “Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở các cấp: tỉnh, huyện, xã. Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 40.000đồng/ngày/ người” tại điểm 7, Mục II, Phần II sửa lại như sau:

“Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định:

+ Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Mức chi hỗ trợ là 70.000đ/ngày/người.

+ Cuộc họp cấp huyện tổ chức: Mức chi hỗ trợ là 50.000đ/ngày/người.

+ Cuộc họp cấp xã tổ chức: Mức chi hỗ trợ là 20.000đ/ngày/người ”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn