HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí,điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Trên cơ sở xem xét Tờ trìnhsố 144/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đềnghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 278/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 17tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận các xã đảotrên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tổng số có 17 xã, thị trấnthuộc 04 huyện, thị xã đề nghị công nhận là xã đảo, cụ thể như sau:

1. Thị xã Hà Tiên có 01 xã: XãTiên Hải.

2. Huyện Kiên Lương gồm 02 xã:Xã Sơn Hải và xã Hòn Nghệ.

3. Huyện Kiên Hải gồm 04 xã: XãHòn Tre, xã An Sơn, xã Lại Sơn và xã Nam Du.

4. Huyện Phú Quốc gồm 10 xã,thị trấn: Thị trấn An Thới, thị trấn Dương Đông, xã Thổ Châu, xã Hòn Thơm, xãHàm Ninh, xã Dương Tơ, xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu và xã Bãi Thơm.

(Kèm theo Phụ lục đánh giá cáctiêu chí, điều kiện để công nhận xã đảo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủyban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định trình Thủ tướngChính phủ xem xét quyết định; triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hộiđồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn