CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN KIM ĐỘNG, TIÊN LỮ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊAGIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh địa giớihành chính các huyện Kim Động và huyện Tiên Lữ để mở rộng địa giới hành chínhthành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1. Điều chỉnh địa giới hành chínhcác huyện Kim Động, Tiên Lữ để mở rộng thành phố Hưng Yên.

Điều chỉnh 1.188,92 ha diện tích tựnhiên và 10.740 nhân khẩu của huyện Kim Động (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên vànhân khẩu của các xã Hùng Cường, Phú Cường); 1.455 ha diện tích tự nhiên và15.049 nhân khẩu của huyện Tiên Lữ (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩucủa các xã Hoàng Hanh, Phương Chiểu, Tân Hưng) về thành phố Hưng Yên quản lý.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính các huyện, xã để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên.

a) Thành phố Hưng Yên có 7.342,07ha diện tích tự nhiên và 147.275 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm07 phường: An Tảo, Hiến Nam, Lam Sơn, Minh Khai, Lê Lợi, Quang Trung, Hồng Châuvà 10 xã: Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng Nam, Quảng Châu, Phú Cường,Hùng Cường, Phương Chiểu, Hoàng Hanh, Tân Hưng.

Địa giới hành chính thành phố HưngYên: Đông giáp huyện Tiên Lữ; Tây giáp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Nam giáphuyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Bắc giáp huyện Kim Động.

b) Huyện Kim Động còn lại 10.285,30ha diện tích tự nhiên và 111.417 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồmthị trấn Lương Bằng và 16 xã: Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão, Vĩnh Xá,Đồng Thanh, Thọ Vinh, Phú Thịnh, Đức Hợp, Mai Động, Hùng An, Song Mai, NgọcThanh, Hiệp Cường, Chính Nghĩa, Nhân La, Vũ Xá.

Địa giới hành chính huyện Kim Động:Đông giáp huyện Ân Thi và huyện Tiên Lữ; Tây giáp huyện Phú Xuyên, thành phố HàNội; Nam giáp thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ; Bắc giáp huyện Khoái Châu.

c) Huyện Tiên Lữ còn lại 7.841,50ha và 83.039 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Vương và14 xã: Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nhật Tân, An Viên, Dị Chế, Hải Triều, Đức Thắng,Thụy Lôi, Lệ Xá, Trung Dũng, Cương Chính, Minh Phượng, Thiện Phiến, Thủ Sỹ.

Địa giới hành chính huyện Tiên Lữ:Đông giáp huyện Phù Cừ; Tây giáp thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động; Nam giáphuyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Bắc giáp huyện Ân Thi và huyện Kim Động.

d) Tỉnh Hưng Yên có 92.603 ha diệntích tự nhiên, 1.137.294 nhân khẩu và 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thànhphố Hưng Yên thuộc tỉnh và 09 huyện: Ân Thi, Mỹ Hào, Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ,Kim Động, Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 145xã, 07 phường và 09 thị trấn.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng