HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2007/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘIDUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2003/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ THU TIỀN XÂY DỰNG TRƯỜNG;ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2005/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH XÃHỘI HÓA GIÁO DỤC, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MIỀN NÚI VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠSỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 3420/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm2007 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường và Tờ trình số 3791/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnhthời gian hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; Báo cáo thẩm tra của BanVăn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bãi bỏ mục 3 và mục 5 về thutiền xây dựng trường tại Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2003của HĐND tỉnh khóa VI về điều chỉnh mức thu học phí và xây dựng trường kể từnăm học 2008 - 2009.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh khoản b, mục 4,phần II tại Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2005 của HĐNDtỉnh khóa VII về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dụcmiền núi và phổ cập giáo dục

Trung học cơ sở như sau:

“Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học cơsở trên địa bàn tỉnh trước năm 2010, hướng đến phổ cập giáo dục bậc trung họcphổ thông ở những địa phương có điều kiện; xóa phòng học tạm và đảm bảo đủ sốphòng học, nhà công vụ giáo viên và nhà nội trú cho học sinh miền núi.”

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chứcnăng liên quan xây dựng kế hoạch cân đối ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dụcsau khi đã bãi bỏ khoản thu xây dựng trường.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII,Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ