HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi nghe Tờ trình số 3874/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 xem xét quy định và điều chỉnh một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất nội dung Tờ trình số 3874/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 xem xét quy định và điều chỉnh một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Quy định về học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2010 - 2011. Đối với khoản b của mục 4 phần I về mức thu học phí năm học 2010 - 2011 của học sinh nhà trẻ, mẫu giáo vùng 3, mức thu là 30.000 đồng/ người /tháng.

2. Điều chỉnh quy định về phí sử dụng cảng cá, phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước tại khu vực Cảng cá, Âu thuyền Thọ Quang.

3. Điều chỉnh đối tượng nộp phí đối với phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách đối với phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh