HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2013/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐCHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinhphí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng côngchức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghịquyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại họcđối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận vànhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định một số chính sáchthu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viênchức trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Có quy định cụ thể kèm theo).

Điều 2.Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 7 năm 2013 và thay thế Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcban hành một số chính sách thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địabàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnhHà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCHTHU HÚT NHÂN LỰC VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 củaHội đồng nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về một số chính sách thu hútnhân lựcvà hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàntỉnh Hà Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thu hút: Là công dân cóquốc tịch Việt Nam, thuộc một trong số các đối tượng sau:

a) Chuyên gia, nghệ nhân;

b) Giáo sư;

c) Phó giáo sư;

d) Tiến sĩ;

đ) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II;

e) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I;

f) Thạc sĩ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đạihọc hệ chính quy;

g) Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy loạikhá trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học công lập;

h) Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏitrở lên tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập;

i) Bác sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

2. Đối tượng đào tạo sau đại học

a) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tạicác cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; các cơ quan hành chính nhà nước;các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

3. Đối tượng không áp dụng

a) Không thu hút: Sinh viên đào tạo theo chế độ cửtuyển; đào tạo theo địa chỉ của tỉnh; sinh viên đào tạo liên thông từ trung cấphoặc cao đẳng lên đại học;

b) Không hỗ trợ đào tạo sau đại họcđối với cán bộ, công chức, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và các cơ quanTrung ương quản lý theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhànước thuộc tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực và hỗtrợ đào tạo sau đại học phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả;

2. Các đối tượng được thu hút, hỗ trợ đào tạo sau đạihọc phải có chuyên môn, chuyên ngành phù hợp với nhu cầu sử dụng của tỉnh (theodanh mục thu hút, hỗ trợ đào tạo sau đại học do UBND tỉnh ban hành hàng năm);

3. Ưu tiên tiếp nhận, tuyển dụng đối với người địaphương có đủ các điều kiện hưởng chính sách thu hút theo quy định;

4. Đối tượng thu hút được tuyển dụng bằng hình thứckhông qua thi tuyển;

5. Đối tượng thu hút và hỗ trợ đào tạo sau đại họcphải được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước; các trường đại học,cơ sở đào tạo ở nước ngoài được quốc gia đó hoặc các cơ quan có thẩm quyền củanhà nước Việt Nam công nhận.

Chương II

CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 4. Hình thức thu hút

1. Hợp đồng đối với các đối tượng thuộc Khoản 1, Điều2.

2. Tiếp nhận vào biên chế cán bộ, công chức, viênchức nhà nước theo quy định đối với các đối tượng thuộc Điểm b, c, d, đ, e Khoản1, Điều 2 và các đối tượng thuộc Điểm f, g, h, i Khoản 1, Điều 2 đã có thờigian công tác tại các cơ quan, đơn vị ở ngoài tỉnh.

3. Tuyển dụng vào biên chế cán bộ, công chức, viênchức nhà nước (sau khi đã thực hiện chế độ tập sự theo quy định) đối với các đốitượng thuộc điểm f, g, h, i Khoản 1, Điều 2 trong trường hợp các đối tượng nàychưa có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị ở ngoài tỉnh.

Điều 5. Điều kiện để được thu hút

1. Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; nghiêm chỉnhchấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước (có xácnhận của các cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định).

2. Có trình độ chuyên môn thuộc các ngành, nghề,lĩnh vực tỉnh có nhu cầu thu hút; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan cóthẩm quyền.

3. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Có đơn cam kết công tác tại cơ quan, đơn vị tiếpnhận, tuyển dụng ít nhất 5 năm trở lên.

5. Điều kiện về độ tuổi:

a) Đối với thu hút bằng hình thức tiếp nhận: Khôngquá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ;

b) Đối với thu hút bằng hình thức tuyển dụng: Khôngquá 30 tuổi.

Điều 6. Mức thu hút

1. Đối với các đối tượng hợp đồng: Được trả thù laotheo thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Đối với các đối tượng tiếp nhận, tuyển dụng:

a) Ngoài chế độ tiền lương và các chế độ khác donhà nước quy định, được hưởng mức hỗ trợ thu hút một lần sau khi vào làm việc tạicác cơ quan, đơn vị trong tỉnh như sau:

- Giáo sư: 200 lần mức lương cơ sở;

- Phó giáo sư: 160 lần mức lương cơ sở;

- Tiến sĩ: 140 lần mức lương cơ sở;

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II: 70 lần mứclương cơ sở;

- Thạc sĩ: 60 lần mức lương cơ sở;

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I: 50 lần mứclương cơ sở;

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi: 40 lần mức lương cơsở;

- Tốt nghiệp đại học loại khá: 30 lần mức lương cơsở.

- Bác sĩ tốt nghiệp đại học loại trung bình: 25 lầnmức lương cơ sở.

b) Các đối tượng tuyển dụng, tiếp nhận nếu cam kếttự nguyện đến công tác tạicác huyện khó khăn theo Nghị quyết30a/ 2008/NQ-CP của Chính phủ hoặc các xã vùng 3 theo Quyết định của Thủ tướngChính phủ thì ngoài chế độ thu hút một lần tại điểm a, khoản 2 Điều nàyvà các chế độ hỗ trợ khác của Trung ương còn được hưởng thêm 50% của từng mứcthu hút tương ứng khi làm việc tại huyện; 70% của từng mức thu hút tương ứngkhi làm việc tại xã.

Điều 7. Chế độ đãi ngộ đối với đối tượng được tiếpnhận, tuyển dụng theo chính sách thu hút

1. Được ưu tiên tạo điều kiện cho vợ hoặc chồng (nếucó) làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khi có nhu cầu và đảm bảo cácđiều kiện dự tuyển.

2. Được bố trí nhà ở công vụ hoặc trong 5 năm đầuđược trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng, mức trợ cấp bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng;được ưu tiên mua nhà theo dự án nhà ở xã hội của tỉnh.

3. Được hỗ trợ một lần trong 5 năm đầu 100% lãi suấtvốn vay tại tổ chức tín dụng theo quy định, mức vay không quá 50 triệu đồngtrong thời hạn 05 năm để bảo đảm ổn định cuộc sống tại nơi đến nhận công tác.

Điều 8. Quyền lợi và trách nhiệm của người đượcthu hút

1. Quyền lợi:

a) Được hưởng các chế độ thu hút đãi ngộ tại Điều6, Điều 7 của Quy định này. Thời gian được chi trả mức hỗ trợ thu hút một lầnlà sau 06 tháng kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng;

b) Được bố trí làm việc theo đúng ngành nghề đào tạo;được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về môi trường làm việc thuận lợi để hoànthành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Căn cứ vào năng lực công tác thực tế, được xemxét đưa vào quy hoạch, cử đi đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm vào các chức danhlãnh đạo theo quy định.

2. Trách nhiệm:

a) Người được thu hút phải thực hiện cam kết côngtác tại cơ quan, đơn vị của tỉnh sau khi được tiếp nhận, tuyển dụng ít nhất là05 năm trở lên. Trường hợp không thực hiện đủ thời gian công tác đã cam kết thìhoàn trả lại chế độ thu hút theo quy định của pháp luật (trừ lý do bất khảkháng không thực hiện được cam kết như ốm đau, tai nạn…).

b) Người được hưởng chế độ thu hút mà 02 năm liêntiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì phải hoàn trả 100% số tiền thu hútđã nhận (trừ lý do bất khả kháng không thực hiện được cam kết như ốm đau, tai nạn…).

Điều 9. Thẩm quyền, thời gian giải quyết việc tiếpnhận, tuyển dụng

1. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpcông lập:

a) Đối tượng từ Thạc sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ chuyênkhoa I trở lên do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

b) Các đối tượng khác ủy quyền cho Giám đốc Sở Nộivụ quyết định sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày làm việckể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của đối tượng cần thuhút.

2. Đối với cơ quan Đảng, đoàn thể thực hiện theophân cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chương III

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điều 10. Điều kiện cử đi đào tạo được hưởngchính sách

1.Điều kiện về phẩm chất chính trị và nănglực chuyên môn:

a) Phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; nghiêmchỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước (cóxác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

b) Phải có trình độ, kiến thức, năng lực và đủ điềukiện, tiêu chuẩn để tham gia khóa đào tạo.

2. Điều kiện về độ tuổi:

a) Tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: Khôngquá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ;

b) Thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I:Không quá 40 tuổi.

3. Các điều kiện khác:

a) Có thời gian công tác từ 02 năm trở lên đối vớicán bộ, viên chức; 05 năm đối với công chức (không kể thời gian tập sự), trongđó có 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trước khi đi học;

b) Chuyên ngành đào tạo sau đại họcphải phù hợp với nhu cầu của tỉnh, phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại họcvà phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc chứcdanh được quy hoạch;

c) Có đủ sức khỏe để tham gia khóa học;

d) Có cam kết sau khi tốt nghiệp trở lại cơ quan,đơn vị cũ công tác thời gian từ 05 năm trở lên.

Điều 11. Mức hỗ trợ đào tạo

1. Đào tạo ở nước ngoài:

a) Tiến sĩ: 80 lần mức lương cơ sở;

b) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II: 70 lần mứclương cơ sở;

c) Thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I: 60 lầnmức lương cơ sở.

2. Đào tạo trong nước:

a) Tiến sĩ: 60 lần mứclương cơ sở;

b) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấpII: 50 lần mức lương cơ sở;

c) Thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyênkhoa cấp I: 40 lần mức lương cơ sở.

Điều 12. Quyền lợi và trách nhiệmcủa người được hỗ trợ đào tạo

1. Quyền lợi: Được hưởng chínhsách hỗ trợ đào tạo theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện cam kết sau khi tốtnghiệp trở lại cơ quan, đơn vị cũ công tác thời gian từ 05 năm trở lên. Trườnghợp không thực hiện đủ thời gian công tác đã cam kết thì phải hoàn trả lại kinhphí hỗ trợ đào tạo theo quy định của pháp luật (trừ lý do bất khả khángkhông thực hiện được cam kết như ốm đau, tai nạn…);

b) Có ý thứctrách nhiệm, thực hiện đúng quy định của cơ sở đào tạo; báo cáo kết quả học tậpvới cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo ngay sau khi có kết quả đào tạo;

c) Khi trở về cơ quan công tác phảichấp hành sự phân công, điều động của cơ quan; ít nhất 04 năm liên tục đượcđánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

d) Người được hưởng chế độ hỗ trợđào tạo mà 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì phải hoàntrả 100% số tiền hỗ trợ đã hưởng (trừ lý do bất khả kháng không thực hiện đượccam kết như ốm đau, tai nạn…).

Điều 13. Thẩm quyền, thời giangiải quyết

1. Thẩm quyền cử đi đào tạo

a) Các cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện: Chủ tịch UBND tỉnhquyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Tỉnh ủy quản lý saukhi có kết luận của Tỉnh ủy; các đối tượng còn lại do cơ quan sử dụng cán bộ,công chức, viên chức quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịchUBND tỉnh;

b) Các cơ quan Đảng, đoàn thể: Thựchiện theo phân cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

c) Thời gian giải quyết: Không quá30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của đối tượng được hỗ trợđào tạo.

2. Thẩm quyền quyết định chi trảchính sách hỗ trợ đào tạo

a) Việc chi trả chính sách hỗ trợđào tạo do thủ trưởng cơ quan trực tiếp sử dụng cán bộ quyết định chi trả theophân cấp;

b) Thời gian giải quyết: Không quá15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của đối tượng được hỗ trợđào tạo.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Biên chế và nguồn kinh phí

1. Hàng năm UBND tỉnh dự nguồn biên chế và chỉ đạocác đơn vị có kế hoạch sử dụng biên chế để thực hiện chính sách thu hút nguồnnhân lực theo Nghị quyết này.

2. Kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhânlực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địabàn tỉnh Hà Giang do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

Các đối tượng được thu hút, cử điđào tạo sau đại học theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12năm 2008 của HĐND tỉnh chưa được hưởng chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo sau đạihọc có đủ điều kiện theo Quy định tại Nghị quyết này thì được hưởng chính sáchthu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học theo Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnhtrình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.