HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ MỤCTIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀTỘI PHẠM TRONG THANH NIÊN, THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Căn cứ Luật thanh niên năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày23/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công tácphòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhândân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trìnhthực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật vàtội phạm, công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tìnhhình mới;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3366/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 10/7/2013 củaBan Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số mục tiêu, giảipháp về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạmtrong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nội dung như sau:

1. Mục tiêu

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanhniên, thiếu niên; trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể trongviệc áp dụng các biện pháp phòng chống, tấn công, trấn áp tội phạm nhằm từngbước kiềm chế, tiến tới giảm vi phạm pháp luật và tội phạm; sự phối hợp giữagia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục, định hướng và xây dựng môi trườnglành mạnh, an toàn giúp thanh niên, thiếu niên phát triển toàn diện.

2. Chỉ tiêu

- Hàng năm có 85% trở lên thanh niên, thiếu niênđược tiếp cận về các thông tin phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; tăngtừ 1-2% thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm;

- Mỗi năm giảm ít nhất 10% thanh niên, thiếuniên vi phạm pháp luật và 5% thanh niên, thiếu niên phạm tội trên tổng số thanhniên, thiếu niên vi phạm, phạm tội của năm trước liền kề;

- 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàntỉnh không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức;

- 100% các địa phương, trường học có quy chếphối hợp trong quản lý, giáo dục thanh niên, thiếu niên; hàng năm có 10% trườngTiểu học, THCS, THPT và Trung tâm hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tổ chứccác lớp ngoại khóa giáo dục kỹ năng ứng xử pháp luật;

- 100% đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộquản lý nhà nước về công tác thanh niên, lực lượng bảo vệ dân phố và trật tựviên cấp cơ sở được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống vi phạm phápluật và tội phạm.

3. Đối tượng áp dụng: Thanh niên, thiếuniên cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (có độ tuổi từ 09 tuổi đến 30 tuổi).

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức,lối sống; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tình hình vi phạm phápluật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên. Xây dựng và triển khai một số môhình về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Biểu dương, tôn vinh khenthưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống vi phạm pháp luật vàtội phạm trong thanh niên, thiếu niên;

4.2. Tạo môi trường học tập lành mạnh; tư vấn,hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Quy hoạch đồng bộvà khuyến khích các tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế đầu tư điểm vui chơigiải trí; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, định hướng các tràolưu mới, tạo các môi trường phù hợp;

4.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiệntốt quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộtham mưu, quản lý nhà nước về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tộiphạm trong thanh niên, thiếu niên;

4.4. Nâng cao hiệu quả vai trò phối hợp giữa giađình, nhà trường, xã hội và công tác quản lý nhà nước của các ngành chức năngvề giáo dục phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếuniên. Lấy gia đình là nền tảng; nhà trường là nòng cốt trong giáo dục, hìnhthành nhân cách; xã hội là cầu nối chăm lo, bồi dưỡng phát triển toàn diệnthanh niên, thiếu niên;

4.5. Hàng năm thường xuyên mở các đợt cao điểmtrấn áp, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm; Đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố,xét xử các vụ án có bị can, bị cáo là thanh niên, thiếu niên được phối hợp chặtchẽ, hiệu quả. Tăng cường xét xử lưu động các vụ án điểm phục vụ công tác tuyêntruyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung;

4.6. Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách củađịa phương, UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí phù hợp để tổ chức các hoạt động:(1)- Tổ chức các lớp học giáo dục kỹ năng ứng xử pháp luật, lớp năng khiếu;(2)- Xét xử lưu động vụ án điểm liên quan đến tội phạm là thanh niên, thiếuniên; (3)- Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông về phòng, chống vi phạmpháp luật và tội phạm; (4)- Biên tập và tăng số lượng phát hành các bản tintuyên truyền về phòng, chống tội phạm; (5)- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệpvụ và xây dựng mô hình về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trongthanh niên, thiếu niên.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban vàĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNinh khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, LĐ-TB&XH (b/c)
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các H, TX, TP thuộc tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- V1, V2, V3;
- Chuyên viên thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, PC2 (3b).
Hường: 100 bản.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long