HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT THỜI KỲ 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về khung giá đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị thông qua Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 397/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy định vị trí thửa đất

1.1. Đất nông nghiệp.

Vị trí thửa đất của nhóm đất nông nghiệp được quy định cụ thể như sau:

+ Đất trồng cây hàng năm 03 vị trí (Khu KT Nghi Sơn 02 vị trí).

+ Đất trồng cây lâu năm 03 vị trí (Khu KT Nghi Sơn 01 vị trí).

+ Đất nuôi trồng thủy sản 02 vị trí (Khu KT Nghi Sơn 01 vị trí).

+ Đất làm muối 01 vị trí.

+ Đất rừng sản xuất phân làm 03 vị trí.

+ Đất rừng phòng hộ phân làm 03 vị trí.

+ Đất rừng đặc dụng phân làm 03 vị trí.

1.2. Đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

Vị trí thửa đất tại các đường, đoạn đường, phố có tên trong bảng giá thuộc các huyện, thị xã, thành phố được xác định như sau:

Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất;

Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1.

Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1.

Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0 m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.

* Riêng Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ số vị trí được xác định như sau: Vị trí 2 hệ số bằng 0,90 so với vị trí 1; vị trí 3 hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1; vị trí 4 hệ số bằng 0,70 so với vị trí 1.

1.3. Các trường hợp đặc biệt.

a) Trường hợp thửa đất có vị trí trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.

b) Trường hợp thửa đất (vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4) có ngõ nối thông với nhiều đường, đoạn đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, đoạn đường, phố có khoảng cách gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, đoạn đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường, đoạn đường, phố có giá đất cao nhất.

c) Trường hợp các thửa đất tại khu vực ngã ba, ngã tư giao cắt giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp (vị trí 1) với hai đường, đoạn đường phố thì được tính hệ số bằng 1,2 giá đất của đường, đoạn đường phố có giá đất cao nhất.

d) Trường hợp thửa đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 trên các đường, đoạn đường, đoạn đường phố nhưng có chiều sâu lớn được xác định hệ số để giảm giá như sau:

+ Từ đầu ngõ đến 50m tính hệ số bằng 1 của vị trí đó.

+ Trên 50m đến 100m tính hệ số bằng 0,80 của vị trí đó.

+ Trên 100m đến 150m tính hệ số bằng 0,60 của vị trí đó.

+ Trên 150m tính hệ số bằng 0,40 của vị trí đó.

đ) Trường hợp thửa đất dịch vụ thương mại; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có chiều sâu lớn được phân lớp để xác định hệ số giảm giá như sau:

+ Tại phường, thị trấn và xã đồng bằng.

Lớp 1. Tính từ chỉ giới xây dựng vào sâu đến 30m. Hệ số tính là 1.

Lớp 2. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 30m đến 60m. Hệ số tính là 0,8.

Lớp 3. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 60m đến 100m. Hệ số tính là 0,6.

Lớp 4. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 100m. Hệ số tính là 0,4.

+ Tại các xã miền núi.

Lớp 1. Tính từ chỉ giới xây dựng vào sâu đến 50m. Hệ số tính là 1.

Lớp 2. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 50m đến 100m. Hệ số tính là 0,8.

Lớp 3. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 100m đến 150 m. Hệ số tính là 0,6.

Lớp 4. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 150m. Hệ số tính là 0,4.

2. Bảng giá đất thời kỳ 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2019).

2.1. Giá đất nông nghiệp.

2.1.1. Chi tiết như sau:

- Giá đất trồng cây hàng năm (chi tiết tại Bảng 1 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất trồng cây lâu năm (chi tiết tại Bảng 2 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất nuôi trồng thủy sản (chi tiết tại Bảng 3 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất làm muối (chi tiết tại Bảng 4 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất rừng sản xuất (chi tiết tại Bảng 5 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất rừng phòng hộ (chi tiết tại Bảng 6 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất rừng đặc dụng (chi tiết tại Bảng 7 kèm theo nghị quyết này).

2.1.2. Đối với đất sông, ngòi, kênh rạch, suối sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng như giá đất nuôi trồng thủy sản tại vị trí 2 của cùng xã, phường, thị trấn.

2.1.3. Giá đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại vị trí 1 của cùng xã, phường, thị trấn.

2.2. Giá đất phi nông nghiệp.

2.2.1. Giá đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

(Chi tiết tại Bảng 8 kèm theo nghị quyết này)

2.2.2. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất có các công trình thờ tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật và các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh mà các công trình đó không gắn liền với đất ở được xác định bằng giá đất ở cùng vị trí, đường, đoạn đường phố tại các xã, phường, thị trấn.

2.2.3. Giá đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ cùng vị trí, đường, đoạn đường tại các xã, phường, thị trấn.

2.3. Giá đất chưa sử dụng.

Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng đã được quy định để xác định giá.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật ban hành Quyết định giá các loại đất thời kỳ 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2019), công bố công khai bảng giá đất vào ngày 01 tháng 01 năm 2015 để nhân dân biết và thực hiện. Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự hoặc khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, CT HĐND.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

Bảng 1: Giá đất trồng cây hàng năm

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

65.000

60.000

55.000

Xã đồng bằng

55.000

50.000

45.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

52.000

47.000

42.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

37.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

52.000

47.000

42.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

37.000

Xã miền núi

47.000

42.000

37.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

50.000

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

35.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

50.000

45.000

40.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

45.000

40.000

35.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

35.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

50.000

45.000

40.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

45.000

40.000

35.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

35.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

50.000

45.000

40.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

43.000

38.000

33.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

21

Huyện Lang Chánh

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

55.000

50.000

Xã miền núi

50.000

45.000

Bảng 2: Giá đất trồng cây lâu năm

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

35.000

30.000

25.000

Xã đồng bằng

30.000

25.000

20.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

30.000

25.000

20.000

Xã đồng bằng

25.000

20.000

15.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

30.000

25.000

20.000

Xã đồng bằng

25.000

20.000

15.000

Xã miền núi

25.000

20.000

15.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

27.000

22.000

17.000

Xã đồng bằng

27.000

22.000

17.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

27.000

22.000

17.000

Xã đồng bằng

27.000

22.000

17.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

27.000

22.000

17.000

Xã đồng bằng

27.000

22.000

17.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã còn lại

22.000

17.000

12.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

21

Huyện Lang Chánh

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

27.000

Xã miền núi

20.000

Bảng 3: Giá đất nuôi trồng thủy sản

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

65.000

60.000

Xã đồng bằng

55.000

50.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

52.000

47.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

52.000

47.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

Xã miền núi

45.000

40.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

21

Huyện Lang Chánh

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

61.000

Xã miền núi

55.000

Bảng 4: Giá đất làm muối

ĐVT: đồng/m2

Vị trí đất

Giá tối thiểu

Giá tối đa

Ghi chú

1

61.000

61.000

Bảng 5: Giá đất rừng sản xuất.

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

21

Huyện Lang Chánh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

12.000

10.000

8.000

Xã miền núi

8.000

6.500

5.000

Bảng 6: Giá đất rừng phòng hộ.

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

21

Huyện Lang Chánh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

12.000

10.000

8.000

Xã miền núi

8.000

6.500

5.000

Bảng 7: Giá đất rừng đặc dụng

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

21

Huyện Lang Chánh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

12.000

10.000

8.000

Xã miền núi

8.000

6.500

5.000

Bảng 8: Giá đất ở, đất SXKD phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại, dịch vụ

ĐVT: 1000 đồng/m2

Số TT

Huyện, thị xã, Thành phố

Xã, phường, thị trấn

Đất ở

Đất SXKD

Đất dịch vụ, thương mại

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

1

Tp Thanh Hóa

Phường

400

34.000

260

22.100

280

23.800

Xã còn lại

300

10.000

165

5.500

180

6.000

2

TX Sầm Sơn

Phường

500

19.000

325

12.350

350

13.300

Xã còn lại

300

6.500

165

3.575

180

3.900

3

TX Bỉm Sơn

Phường

260

15.000

169

9.750

182

10.500

Xã còn lại

210

7.000

115,5

3.850

126

4.200

4

Đông Sơn

Thị trấn

1500

6.700

975

4.355

1050

4.690

Xã còn lại

150

6.700

82,5

3.685

90

4.020

5

Hoằng Hóa

Thị trấn

650

8.000

422,5

5.200

455

5.600

Xã còn lại

200

7.500

110

4.125

120

4.500

6

Quảng Xương

Thị trấn

900

6.000

585

3.900

630

4.200

Xã còn lại

200

6.500

110

3.575

120

3.900

7

Nga Sơn

Thị trấn

150

8.000

97,5

5.200

105

5.600

Xã còn lại

100

7.000

55

3.850

60

4.200

8

Hậu Lộc

Thị trấn

600

6.000

390

3.900

420

4.200

Xã còn lại

200

5.500

110

3.025

120

3.300

9

Hà Trung

Thị trấn

800

6.000

520

3.900

560

4.200

Xã còn lại

110

4.500

60,5

2.475

66

2.700

10

Tĩnh Gia

Thị trấn

1500

8.400

975

5.460

1050

5.880

Xã còn lại

200

5.500

110

3.025

120

3.300

11

Nông Cống

Thị trấn

300

7.000

195

4.550

210

4.900

Xã còn lại

120

5.500

66

3.025

72

3.300

12

Triệu Sơn

Thị trấn

250

8.000

162,5

5.200

175

5.600

Xã còn lại

100

4.200

55

2.310

60

2.520

13

Thọ Xuân

Thị trấn

800

7.200

520

4.680

560

5.040

Xã còn lại

120

5.000

66

2.750

72

3.000

14

Thiệu Hóa

Thị trấn

500

8.000

325

5.200

350

5.600

Xã còn lại

200

4.200

110

2.310

120

2.520

15

Yên Định

Thị trấn

200

8.000

130

5.200

140

5.600

Xã còn lại

150

7.000

82,5

3.850

90

4.200

16

Vĩnh Lộc

Thị trấn

200

8.000

130

5.200

140

5.600

Xã còn lại

110

5.500

60,5

3.025

66

3.300

17

Thạch Thành

Thị trấn

100

7.000

65

4.550

70

4.900

Xã miền núi

70

4.000

38,5

2.200

42

2.400

18

Cẩm Thủy

Thị trấn

800

6.000

520

3.900

560

4.200

Xã miền núi

120

5.500

66

3.025

72

3.300

19

Ngọc Lặc

Thị trấn

350

8.000

227,5

5.200

245

5.600

Xã miền núi

90

4.000

49,5

2.200

54

2.400

20

Như Thanh

Thị trấn

300

5.000

195

3.250

210

3.500

Xã miền núi

60

3.000

33

1.650

36

1.800

21

Lang Chánh

Thị trấn

500

4.000

325

2.600

350

2.800

Xã miền núi

60

1.500

33

825

36

900

22

Bá Thước

Thị trấn

300

4.000

195

2.600

210

2.800

Xã miền núi

80

2.000

44

1.100

48

1.200

23

Thường Xuân

Thị trấn

300

7.500

195

4.875

210

5.250

Xã miền núi

70

5.000

38,5

2.750

42

3.000

24

Như Xuân

Thị trấn

200

3.500

130

2.275

140

2.450

Xã miền núi

70

3.500

38,5

1.925

42

2.100

25

Quan Hóa

Thị trấn

350

3.000

227,5

1.950

245

2.100

Xã miền núi

70

1.900

38,5

1.045

42

1.140

26

Quan Sơn

Thị trấn

300

3.000

195

1.950

210

2.100

Xã miền núi

70

2.400

38,5

1.320

42

1.440

27

Mường Lát

Thị trấn

90

1.150

58,5

748

63

805

Xã miền núi

60

400

33

220

36

240

(Có danh mục xã đồng bằng, xã miền núi và bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp kèm theo)

DANH MỤC LOẠI XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo NQ số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Loại xã

Miền núi

Đồng bằng

I

Thành phố Thanh Hóa

1

Xã Quảng Tâm

2

Xã Quảng Thịnh

3

Xã Quảng Đông

4

Xã Quảng Phú

5

Xã Quảng Cát

6

Xã Hoằng Anh

7

Xã Hoằng Lý

8

Xã Hoằng Long

9

Xã Hoằng Quang

10

Xã Hoằng Đại

11

Xã Thiệu Dương

12

Xã Thiệu Khánh

13

Xã Thiệu Vân

14

Xã Đông Lĩnh

15

Xã Đông Tân

16

Xã Đông Hưng

17

Xã Đông Vinh

II

Thị xã Sầm Sơn

1

Xã Quảng Cư

III

Thị xã Bỉm Sơn

1

Xã Quang Trung

2

Xã Hà Lan

IV

Huyện Đông Sơn

1

Xã Đông Hoàng

2

Xã Đông Ninh

3

Xã Đông Khê

4

Xã Đông Hòa

5

Xã Đông Yên

6

Xã Đông Minh

7

Xã Đông Thanh

8

Xã Đông Tiến

9

Xã Đông Anh

10

Xã Đông Xuân

11

Xã Đông Thịnh

12

Xã Đông Văn

13

Xã Đông Phú

14

Xã Đông Nam

15

Xã Đông Quang

V

Huyện Hoằng Hóa

1

Xã Hoằng Giang

2

Xã Hoằng Xuân

3

Xã Hoằng Khánh

4

Xã Hoằng Phượng

5

Xã Hoằng Phú

6

Xã Hoằng Quỳ

7

Xã Hoằng Kim

8

Xã Hoằng Trung

9

Xã Hoằng Trinh

10

Xã Hoằng Sơn

11

Xã Hoằng Lương

12

Xã Hoằng Xuyên

13

Xã Hoằng Cát

14

Xã Hoằng Khê

15

Xã Hoằng Quý

16

Xã Hoằng Hợp

17

Xã Hoằng Minh

18

Xã Hoằng Phúc

19

Xã Hoằng Đức

20

Xã Hoằng Hà

21

Xã Hoằng Đạt

22

Xã Hoằng Vinh

23

Xã Hoằng Đạo

24

Xã Hoằng Thắng

25

Xã Hoằng Đồng

26

Xã Hoằng Thái

27

Xã Hoằng Thịnh

28

Xã Hoằng Thành

29

Xã Hoằng Lộc

30

Xã Hoằng Trạch

31

Xã Hoằng Phong

32

Xã Hoằng Lương

33

Xã Hoằng Châu

34

Xã Hoằng Tân

35

Xã Hoằng Yến

36

Xã Hoằng Tiến

37

Xã Hoằng Hải

38

Xã Hoằng Ngọc

39

Xã Hoằng Đông

40

Xã Hoằng Thanh

41

Xã Hoằng Phụ

42

Xã Hoằng Trường

VI

Huyện Quảng Xương

1

Xã Quảng Tân

2

Xã Quảng Trạch

3

Xã Quảng Phong

4

Xã Quảng Đức

5

Xã Quảng Định

6

Xã Quảng Nhân

7

Xã Quảng Ninh

8

Xã Quảng Bình

9

Xã Quảng Hợp

10

Xã Quảng Văn

11

Xã Quảng Long

12

Xã Quảng Yên

13

Xã Quảng Hòa

14

Xã Quảng Lĩnh

15

Xã Quảng Khê

16

Xã Quảng Trung

17

Xã Quảng Chính

18

Xã Quảng Ngọc

19

Xã Quảng Trường

20

Xã Quảng Phúc

21

Xã Quảng Vọng

22

Xã Quảng Minh

23

Xã Quảng Hùng

24

Xã Quảng Giao

25

Xã Quảng Thọ

26

Xã Quảng Châu

27

Xã Quảng Vinh

28

Xã Quảng Đại

29

Xã Quảng Hải

30

Xã Quảng Lưu

31

Xã Quảng Lộc

32

Xã Quảng Lợi

33

Xã Quảng Nham

34

Xã Quảng Thạch

35

Xã Quảng Thái

VII

Huyện Nga Sơn

1

Xã Ba Đình

2

Xã Nga Vịnh

3

Xã Nga Văn

4

Xã Nga Thiện

5

Xã Nga Tiến

6

Xã Nga Lĩnh

7

Xã Nga Nhân

8

Xã Nga Trung

9

Xã Nga Bạch

10

Xã Nga Thanh

11

Xã Nga Hưng

12

Xã Nga Mỹ

13

Xã Nga Yên

14

Xã Nga Giáp

15

Xã Nga Hải

16

Xã Nga Thành

17

Xã Nga An

18

Xã Nga Phú

19

Xã Nga Điền

20

Xã Nga Tân

21

Xã Nga Thủy

22

Xã Nga Liên

23

Xã Nga Thái

24

Xã Nga Thạch

25

Xã Nga Thắng

26

Xã Nga Trường

VIII

Huyện Hậu Lộc

1

Xã Đồng Lộc

2

Xã Đại Lộc

3

Xã Triệu Lộc

4

Xã Châu Lộc

5

Xã Tiến Lộc

6

Xã Lộc Sơn

7

Xã Cầu Lộc

8

Xã Thành Lộc

9

Xã Tuy Lộc

10

Xã Phong Lộc

11

Xã Mỹ Lộc

12

Xã Văn Lộc

13

Xã Thuần Lộc

14

Xã Lộc Tân

15

Xã Xuân Lộc

16

Xã Thịnh Lộc

17

Xã Hoa Lộc

18

Xã Liên Lộc

19

Xã Quang Lộc

20

Xã Phú Lộc

21

Xã Hòa Lộc

22

Xã Minh Lộc

23

Xã Hưng Lộc

24

Xã Hải Lộc

25

Xã Đa Lộc

26

Xã Ngư Lộc

IX

Huyện Hà Trung

1

Xã Hà Long

2

Xã Hà Vinh

3

Xã Hà Bắc

4

Xã Hà Vân

5

Xã Hà Yên

6

Xã Hà Thanh

7

Xã Hà Giang

8

Xã Hà Dương

9

Xã Hà Phú

10

Xã Hà Phong

11

Xã Hà Ngọc

12

Xã Hà Ninh

13

Xã Hà Lâm

14

Xã Hà Sơn

15

Xã Hà Lĩnh

16

Xã Hà Đông

17

Xã Hà Tân

18

Xã Hà Tiến

19

Xã Hà Bình

20

Xã Hà Lai

21

Xã Hà Châu

22

Xã Hà Toại

23

Xã Hà Thái

24

Xã Hà Hải

X

Huyện Tĩnh Gia

1

Xã Hải Châu

2

Xã Thanh Thủy

3

Xã Thanh Sơn

4

Xã Triêu Dương

5

Xã Hải Ninh

6

Xã Anh Sơn

7

Xã Ngọc Lĩnh

8

Xã Hải An

9

Xã Hùng Sơn

10

Xã Các Sơn

11

Xã Tân Dân

12

Xã Hải Lĩnh

13

Xã Định Hải

14

Xã Phú Sơn

15

Xã Ninh Hải

16

Xã Nguyên Bình

17

Xã Hải Nhân

18

Xã Hải Hòa

19

Xã Bình Minh

20

Xã Hải Thanh

21

Xã Phú Lâm

22

Xã Xuân Lâm

23

Xã Trúc Lâm

24

Xã Hải Bình

25

Xã Tân Trường

26

Xã Tùng Lâm

27

Xã Tĩnh Hải

28

Xã Mai Lâm

29

Xã Trường Lâm

30

Xã Hải Yến

31

Xã Hải Thượng

32

Xã Nghi Sơn

33

Xã Hải Hà

XI

Huyện Nông Cống

1

Xã Tân Phúc

2

Xã Tân Thọ

3

Xã Hoàng Sơn

4

Xã Tân Khang

5

Xã Hoàng Giang

6

Xã Trung Chính

7

Xã Trung ý

8

Xã Trung Thành

9

Xã Tế Tân

10

Xã Tế Thắng

11

Xã Minh Thọ

12

Xã Tế Lợi

13

Xã Tế Nông

14

Xã Minh Nghĩa

15

Xã Minh Khôi

16

Xã Vạn Hòa

17

Xã Trường Trung

18

Xã Vạn Thắng

19

Xã Trường Giang

20

Xã Vạn Thiện

21

Xã Thăng Long

22

Xã Trường Minh

23

Xã Trường Sơn

24

Xã Thăng Bình

25

Xã Công Liêm

26

Xã Tượng Văn

27

Xã Thăng Thọ

28

Xã Tượng Lĩnh

29

Xã Tượng Sơn

30

Xã Công Chính

31

Xã Công Bình

32

Xã Yên Mỹ

XII

Huyện Triệu Sơn

1

Xã Thọ Sơn

2

Xã Thọ Bình

3

Xã Thọ Tiến

4

Xã Hợp Lý

5

Xã Hợp Tiến

6

Xã Hợp Thành

7

Xã Triệu Thành

8

Xã Hợp Thắng

9

Xã Minh Sơn

10

Xã Minh Dân

11

Xã Minh Châu

12

Xã Dân Lực

13

Xã Dân Lý

14

Xã Dân Quyền

15

Xã An Nông

16

Xã Văn Sơn

17

Xã Thái Hòa

18

Xã Tân Ninh

19

Xã Đồng Lợi

20

Xã Đồng Tiến

21

Xã Đồng Thắng

22

Xã Tiến Nông

23

Xã Khuyến Nông

24

Xã Xuân Thịnh

25

Xã Xuân Lộc

26

Xã Thọ Dân

27

Xã Xuân Thọ

28

Xã Thọ Tân

29

Xã Thọ Ngọc

30

Xã Thọ Cường

31

Xã Thọ Phú

32

Xã Thọ Vực

33

Xã Thọ Thế

34

Xã Nông Trường

35

Xã Bình Sơn

XIII

Huyện Thọ Xuân

1

Xã Xuân Khánh

2

Xã Thọ Nguyên

3

Xã Xuân Thành

4

Xã Hạnh Phúc

5

Xã Bắc Lương

6

Xã Nam Giang

7

Xã Xuân Phong

8

Xã Thọ Lộc

9

Xã Xuân Trường

10

Xã Xuân Hòa

11

Xã Thọ Hải

12

Xã Tây Hồ

13

Xã Xuân Giang

14

Xã Xuân Quang

15

Xã Xuân Sơn

16

Xã Xuân Hưng

17

Xã Thọ Diên

18

Xã Thọ Lâm

19

Xã Thọ Xương

20

Xã Xuân Bái

21

Xã Xuân Phú

22

Xã Xuân Thắng

23

Xã Xuân Lam

24

Xã Xuân Thiên

25

Xã Thọ Minh

26

Xã Xuân Châu

27

Xã Thọ Lập

28

Xã Quảng Phú

29

Xã Xuân Tín

30

Xã Phú Yên

31

Xã Xuân Yên

32

Xã Xuân Lai

33

Xã Xuân Lập

34

Xã Thọ Thắng

35

Xã Xuân Minh

36

Xã Xuân Tân

37

Xã Xuân Vinh

38

Xã Thọ Trường

XIV

Huyện Thiệu Hóa

1

Xã Thiệu Ngọc

2

Xã Thiệu Vũ

3

Xã Thiệu Phúc

4

Xã Thiệu Tiến

5

Xã Thiệu Công

6

Xã Thiệu Phú

7

Xã Thiệu Long

8

Xã Thiệu Giang

9

Xã Thiệu Duy

10

Xã Thiệu Nguyên

11

Xã Thiệu Hợp

12

Xã Thiệu Thịnh

13

Xã Thiệu Quang

14

Xã Thiệu Thành

15

Xã Thiệu Toán

16

Xã Thiệu Chính

17

Xã Thiệu Hòa

18

Xã Thiệu Minh

19

Xã Thiệu Tâm

20

Xã Thiệu Viên

21

Xã Thiệu Lý

22

Xã Thiệu Vận

23

Xã Thiệu Trung

24

Xã Thiệu Đô

25

Xã Thiệu Châu

26

Xã Thiệu Giao

27

Xã Thiệu Tân

XV

Huyện Yên Định

1

Xã Yên Phú

2

Xã Yên Lâm

3

Xã Yên Tâm

4

Xã Yên Giang

5

Xã Quí Lộc

6

Xã Yên Thọ

7

Xã Yên Trung

8

Xã Yên Trường

9

Xã Yên Bái

10

Xã Yên Phong

11

Xã Yên Thái

12

Xã Yên Hùng

13

Xã Yên Thịnh

14

Xã Yên Ninh

15

Xã Yên Lạc

16

Xã Định Tăng

17

Xã Định Hòa

18

Xã Định Thành

19

Xã Định Công

20

Xã Định Tân

21

Xã Định Tiến

22

Xã Định Long

23

Xã Định Liên

24

Xã Định Tường

25

Xã Định Hưng

26

Xã Định Hải

27

Xã Định Bình

XVI

Huyện Vĩnh Lộc

1

Xã Vĩnh Thành

2

Xã Vĩnh Quang

3

Xã Vĩnh Yên

4

Xã Vĩnh Tiến

5

Xã Vĩnh Long

6

Xã Vĩnh Phúc

7

Xã Vĩnh Hưng

8

Xã Vĩnh Minh

9

Xã Vĩnh Khang

10

Xã Vĩnh Hòa

11

Xã Vĩnh Hùng

12

Xã Vĩnh Tân

13

Xã Vĩnh Ninh

14

Xã Vĩnh Thịnh

15

Xã Vĩnh An

XVII

Huyện Thạch Thành

1

Xã Thạch Tân

2

Xã Thạch Lâm

3

Xã Thạch Quảng

4

Xã Thạch Tượng

5

Xã Thạch Cẩm

6

Xã Thạch Sơn

7

Xã Thạch Bình

8

Xã Thạch Định

9

Xã Thạch Đồng

10

Xã Thạch Long

11

Xã Thành Mỹ

12

Xã Thành Yên

13

Xã Thành Vinh

14

Xã Thành Minh

15

Xã Thành Công

16

Xã Thành Tân

17

Xã Thành Trực

18

Xã Thành Vân

19

Xã Thành Tâm

20

Xã Thành An

21

Xã Thành Thọ

22

Xã Thành Tiến

23

Xã Thành Long

24

Xã Thành Kim

25

Xã Thành Hưng

26

Xã Ngọc Trạo

XVII

Huyện Cẩm Thủy

1

Xã Phúc Do

2

Xã Cẩm Thành

3

Xã Cẩm Quý

4

Xã Cẩm Lương

5

Xã Cẩm Thạch

6

Xã Cẩm Liên

7

Xã Cẩm Giang

8

Xã Cẩm Bình

9

Xã Cẩm Tú

10

Xã Cẩm Sơn

11

Xã Cẩm Châu

12

Xã Cẩm Tâm

13

Xã Cẩm Phong

14

Xã Cẩm Ngọc

15

Xã Cẩm Long

16

Xã Cẩm Yên

17

Xã Cẩm Tân

18

Xã Cẩm Phú

19

Xã Cẩm Vân

XIX

Huyện Ngọc Lặc

1

Xã Lam Sơn

2

Xã Mỹ Tân

3

Xã Thúy Sơn

4

Xã Thạch Lập

5

Xã Vân Âm

6

Xã Cao Ngọc

7

Xã Ngọc Khê

8

Xã Quang Trung

9

Xã Đồng Thịnh

10

Xã Ngọc Liên

11

Xã Ngọc Sơn

12

Xã Lộc Thịnh

13

Xã Cao Thịnh

14

Xã Ngọc Trung

15

Xã Phùng Giáo

16

Xã Phùng Minh

17

Xã Phúc Thịnh

18

Xã Nguyệt Ấn

19

Xã Kiên Thọ

20

Xã Minh Tiến

21

Xã Minh Sơn

XX

Huyện Như Thanh

1

Xã Cán Khê

2

Xã Xuân Du

3

Xã Xuân Thọ

4

Xã Phượng Nghi

5

Xã Mậu Lâm

6

Xã Xuân Khang

7

Xã Phú Nhuận

8

Xã Hải Long

9

Xã Hải Vân

10

Xã Xuân Thái

11

Xã Xuân Phúc

12

Xã Yên Thọ

13

Xã Yên Lạc

14

Xã Phúc Đường

15

Xã Thanh Tân

16

Xã Thanh Kỳ

XXI

Huyện Lang Chánh

1

Xã Yên Khương

2

Xã Yên Thắng

3

Xã Trí Nang

4

Xã Giao An

5

Xã Giao Thiện

6

Xã Tân Phúc

7

Xã Tam Văn

8

Xã Lâm Phú

9

Xã Quang Hiến

10

Xã Đồng Lương

XXII

Huyện Bá Thước

1

Xã Điền Thượng

2

Xã Điền Hạ

3

Xã Điền Quang

4

Xã Điền Trung

5

Xã Thành Sơn

6

Xã Lương Ngoại

7

Xã Ái Thượng

8

Xã Lương Nội

9

Xã Điền Lư

10

Xã Lương Trung

11

Xã Lũng Niêm

12

Xã Lũng Cao

13

Xã Hạ Trung

14

Xã Cổ Lũng

15

Xã Thành Lâm

16

Xã Ban Công

17

Xã Kỳ Tân

18

Xã Văn Nho

19

Xã Thiết Ống

20

Xã Lâm Sa

21

Xã Thiết Kế

22

Xã Tân Lập

XXIII

Huyện Thường Xuân

1

Xã Bát Mọt

2

Xã Yên Nhân

3

Xã Xuân Lẹ

4

Xã Vạn Xuân

5

Xã Lương Sơn

6

Xã Xuân Cao

7

Xã Luận Thành

8

Xã Luận Khê

9

Xã Xuân Thắng

10

Xã Xuân Lộc

11

Xã Xuân Cẩm

12

Xã Xuân Dương

13

Xã Thọ Thanh

14

Xã Ngọc Phụng

15

Xã Xuân Chinh

16

Xã Tân Thành

XXIV

Huyện Như Xuân

1

Xã Bãi Trành

2

Xã Xuân Hòa

3

Xã Xuân Bình

4

Xã Hóa Quỳ

5

Xã Xuân Quỳ

6

Xã Yên Lễ

7

Xã Cát Vân

8

Xã Cát Tân

9

Xã Tân Bình

10

Xã Bình Lương

11

Xã Thanh Quân

12

Xã Thanh Xuân

13

Xã Thanh Hòa

14

Xã Thanh Phong

15

Xã Thanh Lâm

16

Xã Thanh Sơn

17

Xã Thượng Ninh

XXV

Huyện Quan Hóa

1

Xã Thành Sơn

2

Xã Trung Sơn

3

Xã Phú Thanh

4

Xã Trung Thành

5

Xã Phú Lệ

6

Xã Phú Sơn

7

Xã Phú Xuân

8

Xã Thanh Xuân

9

Xã Hiền Chung

10

Xã Hiền Kiệt

11

Xã Nam Tiến

12

Xã Hồi Xuân

13

Xã Thiên Phủ

14

Xã Phú Nghiêm

15

Xã Nam Xuân

16

Xã Nam Động

17

Xã Xuân Phú

XXVI

Huyện Quan Sơn

1

Xã Trung Xuân

2

Xã Trung Thượng

3

Xã Trung Tiến

4

Xã Trung Hạ

5

Xã Sơn Hà

6

Xã Tam Thanh

7

Xã Sơn Thủy

8

Xã Na Mèo

9

Xã Sơn Lư

10

Xã Tam Lư

11

Xã Sơn Điện

12

Xã Mường Mìn

XXVII

Huyện Mường Lát

1

Xã Tam Chung

2

Xã Tén Tằn

3

Xã Mường Lý

4

Xã Trung Lý

5

Xã Quang Chiểu

6

Xã Pù Nhi

7

Xã Nhi Sơn

8

Xã Mường Chanh