HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 97/2007/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 29 tháng 06 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNHLỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở; GIẤY CHỨNGNHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy bannhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Xét tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 22/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Lệphí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 08/BC-KTNS ngày 25/6/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 9 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Lệ phí cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu lệ phí:

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứngnhận theo quy định của pháp luật.

3. Mức thu lệ phí:

a) Thu 100.000 đồng/giấy đối với cánhân, 500.000 đồng/giấy đối với tổ chức khi được cấp giấy chứng nhận trong các trườnghợp:

- Cấp lần đầu giấy chứng nhận.

- Nhận chuyển nhượng một phần của nhàở đã có giấy chứng nhận.

b) Thu 50.000 đồng/giấy (không phânbiệt giấy chứng nhận cấp cho cá nhân hay tổ chức) đối với các trường hợp:

- Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổitrên giấy chứng nhận.

- Cấp đổi giấy chứng nhận cho các trườnghợp cá nhân, tổ chức có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đấtở đã được cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủhoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấtđai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở.

- Cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyểnnhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP hoặc giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đãcó ghi nhận về nhà ở.

4. Quản lý, sử dụng tiền thu lệphí:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là khoản thucủa ngân sách Nhà nước. Tổ chức thu lệ phí trích 75% lệ phí được để thực hiệncấp giấy chứng nhận và thu lệ phí, 25% nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thu lệ phí phải thực hiệnđúng theo chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và thực hiện công khai tài chínhtheo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụngđất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Nghịquyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnhgiao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đạibiểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trìnhtổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từngày 10 tháng 7 năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2007.

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Cục kiểm tra VB QPPL (BTP); (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ngành, đoàn thể;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Lưu: VP, HĐND.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình