HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 97/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua Quy định mức đóng góp, mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý ngày 9 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 14 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2004/TTLT /BLĐTBXH-BTC ngày 02/11/2004 của Liên Bộ Lao động – TBXH - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 18/2004/TTLT /BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 22/12/2004 của Liên Bộ Lao động - TBXH- Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 547/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 67/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định mức đóng góp, mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên như Tờ trình số 547 /TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn