CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 97/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC THAY MẶT CHÍNH PHỦ CHỦTRÌ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NĂM 2013

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đặc xá ngày 21 tháng11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phân công Phó Thủtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 thaymặt Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhândân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan xét duyệt hồ sơ, danh sáchngười được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 21, Điều 22 Luậtđặc xá và Điều 5 Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2013 củaChủ tịch nước về đặc xá năm 2013, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng