HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐÃ XEM XÉT GIẢI QUYẾT GIỮA HAI KỲ HP THEO ĐỀ NGHỊ CỦA UBND TỈNH
(Từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19/10/2017 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội;

Xét Ttrình số 64/TTr-TT HĐND ngày 23/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 109 nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực T
nh ủy, HĐND, UBND;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu
: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

DANH MỤC

UBND TỈNH TRÌNH GIỮA HAI KỲ HỌP
(Từ tháng 7/2018 đến ngày 30/11/2018)
(Kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung trình của UBND tỉnh

Văn bn trả lời của TT HĐND tỉnh

1

Tờ trình số 313/TTr- UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đền thờ Bác Hồ và các hạng mục hạ tng kỹ thuật phụ tr

1492/TTH ĐND

2

Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 27/6/2018 ca UBND tỉnh về phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 2) năm 2018 huyện Yên Châu

1517/TTHĐND

3

Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 03/7/2018 ca UBND tỉnh về việc chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn sự nghiệp đã lập quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Vân Hồ, giai đoạn 2020, định hướng 2030

1526/TTHĐND ngày 16/07/2018

4

Tờ trình số 329/TTr-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tnh về việc cho ý kiến về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường tránh Quốc lộ 6 (đoạn tuyến tránh thành phố Sơn La, tnh Sơn La

1527/TTHĐND ngày 16/07/2018

5

Tờ trình số 330/TTr-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình: Khắc phục sạt sụt Trường phổ thông dân tộc nội trú (Trung học cơ sở và Trung hc phổ thông), huyện Phù Yên

1528/TTHĐND ngày 16/07/2018

6

Tờ trình số 334/TTr-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư trong chtrương đầu tư dán Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại t5 (khu vực Trung tâm truyền dn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

1529/TTH ĐND ny 16/07/2018

7

Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi các khon kinh phí do hết nhiệm vụ chi, không thuộc nội dung chuyển nguồn sang năm 2018 của các huyện, thánh phvề ngân sách tỉnh qun lý

1536/TTH ĐND ngày 25/07/2018

8

T trình s312/TTr-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh v phương án phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khc phục hậu quhạn hán vụ Đông Xuân 2017- 2018

1537/TTHĐ ND ngày 25/07/2018

9

Dự tho Báo cáo bước 1 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019 (Kèm theo Công văn số 2437/UBND-TH ngày 18.7.2018 của UBND tnh)

1539/TTHĐND ngày 26/07/2018

10

Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu chôn lấp và xử lý chất thải rn huyện Thuận Châu

1550/TT HĐND ngày 31/07/2018

11

Tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về đề xuất phương án nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bng tuyến đường tránh thành phố Sơn La

1551/ND ngày 31/07/2018

12

Tờ trình số 336/TTr-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt nguồn kinh phí chi trả cho hộ gia đình ông Nguyn Văn Minh trú tại Tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La bị thu hồi đất để thực hiện dự án ci tạo nâng cấp Quốc lộ 6 giai đoạn lI

1552/HĐND ngày 31/07/2018

13

Tờ trình số 340/TT-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với Đồ án rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV đến năm 2020, thị xã Mai Sơn, tnh Sơn La giai đoạn 2020-2030

1553/TT HĐND ngày 31/07/2018

14

Công văn số 2578/UBND-KT ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến về giá đất sơ bộ làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án xây dựng khu ở, khu dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La

1565 TTHĐND ngày 31/07/2018

15

Công văn số 2645/U BND-KT ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến về giá đất sơ bộ làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La

1573/TTHĐND ngày 03/08/2018

16

Qua nghiên cứu Tờ trình số 363/TTr-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về việc bsung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn thu tiền sử dụng đất và phân bố để thực hiện dự án Đn thờ Bác Hồ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và các văn bản kèm theo

1574/TTHĐND ngày 03/08/2018

17

Tờ trình số 314-TTr/UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Vân Hồ

1597/TTHĐND ngày 14/08/2018

18

Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung các dự án phòng tránh, khc phục thiệt hại do thiên tai mưa lũ sử dụng nguồn điều tiết 10% thu từ đất từ ngân sách huyện về ngân sách tỉnh và Tờ trình số 292/TTr-UBND ngày 15.6.2018 của UBND tnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án btrí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Nà Dạ, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

1598/TTHĐND ngày 14/08/2018

19

Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 31/7/2018 ca UBND tỉnh về việc tạm giao xe ôtô phục vụ công tác

1599/TTHĐND ngày 14/08/2018

20

Tờ trình số 362/TTr-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về việc phương án đầu tư ci tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Huổi Phô đi bản Huổi My, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp

1600/TTHĐND ngày 14/08/2018

21

Tờ trình số 368/TTr-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn kinh phí 10% thu từ đất điều tiết từ ngân sách huyện Mộc Châu về ngân sách tnh để thực hiện các dự án khắc phục hu quả mưa lũ do ảnh hưng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Mộc Châu

1601/TT HĐND ngày 14/08/2018

22

Công văn số 2548/UBND ngày 27/7/2018 tham gia ý kiến dự thảo báo cáo bước 1 dự toán ngân sách năm 2019; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021

1602/TTHĐND ngày 14/08/2018

23

Tờ trình số 691/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí thực hiện các chế độ chính sách cho các huyện (đợt 2)

1603/TTHĐND ngày 14/08/2018

24

Tờ trình số 349/TTr-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh về việc duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ợt 2) năm 2018

1604/TTHĐND ngày 14/08/2018

25

Tờ trình số 364/TTr-UBND ngày 04/8/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019

1605/TTHĐND ngày 14/08/2018

26

Tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tnh về xin chtrương hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà lớp học cho huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

1606/TTHĐND ngày 14/08/2018

27

Tờ trình s 378/TT -UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt dự toán kinh phí năm 2018, đơn vị; Bộ chỉ huy quân sự tnh

1617/TTHĐND ngày 22/08/2018

28

Tờ trình số 377/TTr-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Chiềng Lề - Chiềng An

1619/TTHĐND ngày 23/08/2018

29

Tờ trình số 383/TTr-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi kinh phí do thực hiện giảm chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

1624/TTH ĐND ngày 31/08/2018

30

Tờ trình số 375/TTr-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thu hồi đất, chuyn mục đích sdụng đất đthực hiện dự án Khu đô thị số 1 và Khu đô thị số 2 phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1625/T THĐND ngày 31/08/2018

31

Tờ trình số 381/TTr-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về việc điều chnh (đợt 1) kế hoạch năm 2018 một số nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh

1626/TTHĐND ngày 11/08/2018

32

Tờ trình số 384/TTr-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi kinh phí đã giao trong dự toán năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

1627/TTHĐND ngày 31/08/2018

33

Tờ trình số 386/TTr-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi, cho phép chuyển mục đích sdụng đất để thực hiện dự án Thủy điện Chiềng Muôn tại xà Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

1628/TTHĐND ngày 31/08/2018

34

Tờ trình số 371/TTr-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tnh về xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Bố trí, sp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá tại bản Mòn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên

1629/TTHĐND ngày 31/08/2018

35

Tờ trình số 373/TTr-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ, bổ sung dự toán kinh phí phòng, chống bệnh lở mồm, long móng năm 2018 Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1630/TTH ĐND ngày 31/08/2018

36

Tờ trình số 390/TTr-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 cho Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch

1631/TTH ĐND ngày 31/08/2018

37

Tờ trình số 391/TTr-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc giao bsung dự toán kinh phí năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch

1632/TT ND ngày 31/08/2018

38

Tờ trình số 387/TTr- UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT quốc gia gim nghèo bn vng m 2018 cho huyện nghèo bổ sung

1633/TTHĐND ngày 31/08/2018

39

ng văn số 2964/UBND -TH ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép để lại ngân sách huyện Mộc Châu 50% số thu liền sử dụng đất trong tổng kinh phí 10% điều tiết về ngân sách tỉnh đề thực hiện các dự án khc phc hậu quthiên tai, mưa lũ

1634/TTHĐND ngày 31/08/2018

40

Công văn số 3088/UBND-KT ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh giá đất các tuyến đường đlàm căn cứ tính thuế khi chuyển nhượng quyền s dụng đối với các thửa đất thuộc Lô s4a, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La

1643/TTHĐND ngày 12/09/2018

41

Ttrình số 396/TTr- UBND ngày 29/8/2018 của UBND tnh điều chỉnh trợ cấp cân đi ngân sách tỉnh cho ngân sách huyn Thuận Châu, Sông Mã, Yên Châu và Quỳnh Nhai thuộc nguồn kinh phí hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mi năm 2018

1645/TTHĐND ngày 13/09/2018

42

Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tnh về việc phân bchi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2018 thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình

1646/TTHĐND ngày 13/09/2018

43

Tờ trình số 398/TTr-UBND ngày 30/8/2018 phê duyệt phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ tr nhà cho người có công với cách mạng đã giao trong nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tnh năm 2018

1647/TTHĐND ngày 14/09/2018

44

Tờ trình số 393/TTr-UBND ngày 28/8/2018 ca UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn thu tiền sử dụng đất và phân bvốn cho một số dự án từ nguồn thu tiền s dng đất ngân sách tỉnh năm 2018

1653/TTH ĐND ngày 19/09/2018

45

Tờ trình số 408/TTr-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 phần vốn vay li Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) tnh Sơn La

1654/TTHĐND ngày 19/09/2018

46

Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về sử dụng nguồn ngân sách để cấp phép khai thác sử dụng nước mặt và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Suối Sập

1655/TTHĐND ngày 19/09/2018

47

Công văn số 3166/UBND-TH ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến phương án phân bnguồn thu tiền sử dụng đất huyện Phù Yên

1656/TTHĐND ngày 19/09/2018

48

Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Mộc Châu để triển khai các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, mưu lũ năm 2018

1657/TTHĐND ngày 19/09/2018

49

Tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 11/9/2018 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số ban hành tại Quyết định số 655/QĐ-UBND của UBND tỉnh

1658/TTHĐND ngày 19/09/2018

50

Tờ trình số 393/TTr-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn thu tiền sử dụng đất và phân bổ vn cho một số dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2018

1667/TTHĐND ngày 21/09/2018

51

Công văn số 3023/UBND -TH ngày 01/09/2018 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương sử dụng nguồn dự phòng vốn cân đi ngân sách địa phương kế hoạch đu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 cho phần điều chnh tổng mức đầu tư tăng thêm dự án đường Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ huyện Phù Yên

1668/TTHĐND ngày 21/09/2018

52

Tờ trình số 403/TTr-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua dự án thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 tại xã Mường Bú, huyện Mường La

1669/TTHĐND ngày 21/09/2018

53

Tờ trình số 418/TTr-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc nộp trả ngân sách Trung ương năm 2018 đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hết thời hạn thanh toán

1670/TTHĐND ngày 21/09/2018

54

Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tnh Sơn La, vay vốn ODA của Chính phủ Áo

1671/TTHĐND ngày 21/09/2018

55

Tờ trình số 422/TTr-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung nguồn vn sửa chữa, khắc phục mưa lũ công trình thủy lợi suối Sập, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

1678/TTHĐND ngày 27/09/2018

56

Công văn số 3523/U BND-TH ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến về giá đất sơ bộ làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới tiu khu 14 (bản Dôm), thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

1693/TTHĐND ngày 10/10/2018

57

Tờ trình số 461/TTr-DBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh phân bổ vốn cho một số dự án từ nguồn thu giao quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2018 (đợt 4)

1694/TTHĐND ngày 10/10/2018

58

Tờ trình số 418/TTr-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc nộp trả ngân sách Trung ương năm 2018 đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hết thời hạn thanh toán

1696/TTHĐND ngày 10/10/2018

59

Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thhuyện Thuận Châu năm 2018

1706/TTHĐND ngày 15/10/2018

60

Công văn s3389/UBND-TH ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến phương án điều chỉnh (đợt 1) một số nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công năm 2018

1707/TTHĐND ngày 15/10/2018

61

Tờ trình số 442/TTr-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho phép thu hồi đất theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Điện Lực - Lò Văn Giá, thành phố Sơn La

1708/TTH ĐND ngày 15/10/2018

62

Tờ trình số 426/TTr-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tnh về việc thực hiện chế độ hỗ trợ nấu ăn tập trung bán trú tại các khu (địa đim trường cũ) của các trường mầm non, phổ thông sau khi sát nhập theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh được áp dụng theo Nghị quyết ca HĐND tỉnh

1709/TTH ĐND ngày 15/10/2018

63

Tờ trình số 437/TTr-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố năm 2018

1710/TTHĐND ngày 15/10/2018

64

Tờ trình số 420/TTr-UBND ngày 15/9/2018 của UBND tỉnh về việc ch trương sử dụng ngân sách tnh cho dự án đầu tư ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

1711/TTHĐND ngày 15/10/2018

65

Tờ trình số 473/TTrUBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về chủ trương sử dụng nguồn vốn đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La

1713/TTHĐND ngày 16/10/2018

66

Tờ trình số 465/TTr-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018, thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ mua sm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

1721/TTHĐND ngày 22/10/2018

67

Tờ trình số 466/TTr-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc xin phép dừng lập Dự án cung cp thông tin và Dịch vụ công trực tuyến

1722/TTHĐ ND ngày 22/10/2018

68

Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án b trí, sp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

1723/TTHĐND ngày 22/10/2018

69

Công văn số 3743/UBND-TH ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với Báo cáo đề xuất chtrương đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy đin Sơn La

1725/T THĐND ngày 24/10/2018

70

Tờ trình số 489/TTr- UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh (đợt 2) kế hoạch năm 2018 một số nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách tnh

1730/TTHĐND ngày 26/10/2018

71

Tờ trình số 486/TTr-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước Thành phố Sơn La

1731/TTHĐND ngày 26/10/2018

72

Tờ trình số 484/TTr-UBND ngày 16/10/2018 ca UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tnh cho ngân sách huyện năm 2018, đthực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

1732/TTHĐND ngày 26/10/2018

73

Tờ trình số 488/TTr-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; dự toán chi ngân sách cấp tnh do thực hiện sắp xếp lại Trung tâm y tế các huyện, thành phố

1733/TTHĐND ngày 26/10/2018

74

Tờ trình số 490/TTr-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương sử dụng ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng Nhà cán bvà hệ thống cấp nước sinh hoạt cơ sở điều trị nghiện ma túy tnh

1734/TTHĐND ngày 26/10/2018

75

Công văn số 3885/UBND-TH ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 02 dự án chuyển tiếp thuộc Đề án trên địa bàn tỉnh Sơn La

1741/TTHĐND ny 29/10/2018

76

Tờ trình số 507/TTr-UBND ngày 29/10/2018 ca UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương bsung kinh phí Đoàn cán bộ của tnh đi công tác tại các tnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Hủa Phăn nước CHDCND Lào

1742/TTHĐND ngày 30/10/2018

77

Qua xem xét Tờ trình số 508/TTr-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn CCTL còn dư của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

1744/TTHĐND ngày 30/10/2018

78

Tờ trình số 495/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về phương án phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018

1751/TTHĐND ngày 31/10/2018

79

Tờ trình số 510/TTr-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 các cơ quan, đơn vị

1767/TTHĐND ngày 09/11/2018

80

Tờ trình số 512/TTr-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định s 2471/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

1768/TTHĐND ngày 09/11/2018

81

Tờ trình số 529/TTr- UBND ngày 08/11/201 8 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2019

1769/TTHĐND ngày 09/11/2018

82

Tờ trình số 506/TTr- UBND ngày 29/10/2018 của UBND tnh về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2018

1771/TTHĐND ngày 13/11/2018

83

Tờ trình số 530/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi dự toán các đơn vị thực hiện sp xếp lại theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố

1772/TTHĐND ngày 13/11/2018

84

Tờ trình số 532/TTr-UBND về việc phương án phân bổ kinh phí thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính Phủ

1774/TTHĐND ngày 13/11/2018

85

Tờ trình số 537/TTr-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, htrợ và tái định cư tuyến đường QL6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)

1779/TTHĐND ngày 14/11/2018

86

Tờ trình số 493/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tnh về việc thông qua dự án thu hồi đất để thực hiện dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 trên địa bàn xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

1781/TTHĐND ngày 15/11/2018

87

Tờ trình số 511/TTr-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện công trình ci tạo, nâng cấp đường giao thông bn Huổi Phô - Huổi My, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tnh Sơn La (đợt 1)

1782/TT HĐND ngày 15/11/2018

88

Tờ trình số 496/TTr-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép bổ sung kế hoạch sdụng đất năm 2019 để thực hiện 02 dự án trên địa bàn huyện Mộc Châu

1783/TTHĐND ngày 15/11/2018

89

Tờ trình s523/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại bảng giá các loại đất trên địa bàn tnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tnh

1784/TTH ĐND ngày 15/11/2018

90

Tờ trình số 533/TTr- UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thu hồi đất, chuyn mục đích sdụng đất (Đt 2) để thực hiện dự án dự án đầu tư xây dựng đường tránh Quốc lộ 6 (đoạn tuyến tránh thành phố Sơn La, tnh Sơn La)

1785/TTHĐND ngày 15/11/2018

91

Tờ trình số 534/TTr- UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 và cho phép chuyn mục đích sử dụng đất theo Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1786/TT ND ngày 15/11/2018

92

Công văn số 3988/UBND-TH ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất huyện Quỳnh Nhai

1792/TTHĐND ngày 19/11/2018

93

Công văn số 4096/UBND-TH ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về phương án phân bổ nguồn thu tin sử dụng đất huyện Mai Sơn

1793/TTH ĐND ngày 19/11/2018

94

Tờ trình số 536/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn cho một số dự án từ nguồn thu giao quyền sử dụng đất ngân sách tnh năm 2018 (đợt 5)

1794/TTHĐND ngày 19/11/2018

95

Tờ trình 30 495/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh phương án phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trkhắc phục thiệt hi do mưa lũ, sạt lđất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018

1796/TTHĐND ngày 20/11/2018

96

Ttrình số 569/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi, giao bổ sung kinh phí thực hiện dự án 3 H trnăng lực phòng, chng ma túy cho các lực lượng chun trách và năng lực xử lý vụ án ma túy

1798/TTHĐND ngày 20/11/2018

97

Tờ trình số 585/TTr-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gn với Lễ đài, khán đài (hạng mục thi công, lp dựng Tượng đài + bc Phù điêu)

1800/TTHĐND ngày 21/11/2018

98

Tờ trình số 502/TTr-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về cho phép lập dự án và sử dụng nguồn ngân sách để lập dự án điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La

1805/T THĐND ngày 23/11/2018

99

Tờ trình số 519/TTr-UBND ngày 05/11/2018 ca UBND tỉnh về việc điều chỉnh chtrương đầu tư tng mức đầu tư) dự án ci tạo, nâng cp tuyến đường giao thông trục chính từ ngã ba chợ trung tâm thị trấn Mộc Châu đến Khu du lịch Rừng thông bản Áng, xã Đông Sang huyện Mộc Châu

1806/TTH ĐND ngày 23/11/2018

100

Tờ trình s 553/TTr- UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 (đợt 3)

1807/TTHĐND ngày 23/11/2018

101

Tờ trình số 563/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư Tiu khu 10, thị trn Mộc Châu, huyện Mộc Châu

1808/TTHĐND ngày 23/11/2018

102

Tờ trình số 564/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 các đơn vị dự toán cấp tỉnh

1809/TTH ĐND ngày 23/11/2018

103

Ttrình số 574/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí triển khai tiêm phòng, phun kh trùng tiêu độc m 2018, Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1810/TTHĐND ngày 23/11/2018

104

Công văn số 4131/UBND-TH ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về xin ý kiến phương án điều chỉnh nguồn vn trái phiếu Chính phthực hiện chương trình kiên chóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

1811/TTHĐN D ngày 23/11/2018

105

Báo cáo số 667/BC-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về đxuất phương án xây dựng nhà xã hội trên địa bàn thành phố Sơn La

1816/TTHĐND ngày 27/11/2018

106

Tờ trình số 578/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông bản Áng 3, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, áp dụng cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển đường bộ

1823/TTHĐND ngày 30/11/2018

107

Tờ trình số 595/TTr-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương cho phép khôi phục, sửa chữa đm bảo giao thông bước 1 các tuyến đường tỉnh (13 tuyến trên địa bàn tỉnh)

1824/TTHĐND ngày 30/11/2018

108

Tờ trình số 586/TTr-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc duyệt bổ sung dự toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2018, Đơn vị: Sở Y tế

1825/TTHĐND ngày 30/11/2018

109

Tờ trình số 577/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đu tư 02 dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai địa bàn huyện Mường La

1826/TTHĐND ngày 30/11/2018