HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNHQUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đôthị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 25/02/2011của Chính phủ “V/v thành lập thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BXD ngày01/02/2008 của Bộ Xây dựng “V/v công nhận thị xã Uông Bí là đô thị loại III”;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 3330/TTr-UBND ngày 28/6/2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ýkiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhậnthành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Hội đồng nhândân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ,trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long