HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ LUÂN CHUYỂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV, KỲ HỌ THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 09/11/2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đối với cán bộ luân chuyển; Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảoluận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩnTờ trình số 51/TTr-UBNDngày 09/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đối với cán bộluân chuyểnnhư sau:

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cánbộ) trong quy hoạch, kế hoạch được luân chuyển để giữ các chức vụ lãnh đạo,quản lý nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh, gồm:

a) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng,đoàn thể; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh đượcluân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoànthể và các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã.

b) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng,đoàn thể, các cơ quan nhà nước cấp huyện được luân chuyển đến giữ các chức vụlãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhànước cấp xã hoặc đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng,đoàn thể, cơ quan nhà nước huyện khác.

c) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng,đoàn thể, các cơ quan nhà nước cấp xã được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnhđạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp huyệnhoặc đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơquan nhà nước xã khác.

Không áp dụng đối với cán bộ luân chuyển trêncùng địa bàn thị trấn thuộc huyện lỵ và cán bộ luân chuyển trên cùng địa bànthành phố Lạng Sơn.

2. Chính sách đối với cán bộ luân chuyển

a) Về lương và phụ cấp:

Nếu lương và phụ cấp chức vụ của cán bộ được luânchuyển đến vị trí mới cao hơn so với trước khi được luân chuyển thì cán bộ đượchưởng mức lương và phụ cấp của chức vụ mới; nếu thấp hơn thì cán bộ được hưởngbảo lưu mức lương và phụ cấp của chức vụ trước khi luân chuyển.

b) Về chế độ hỗ trợ kinh phí:

Thống nhất hỗ trợ một lần đối với cán bộ luânchuyển theo các mức sau:

- Luân chuyển đến huyện hoặc đến tỉnh: 3.000.000đồng (Ba triệu đồng).

- Luân chuyển đến xã và thị trấn khu vực II :4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Luân chuyển đến xã khu vực III và xã thuộcChương trình 135: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Các mức hỗ trợ trên đây không áp dụng đối vớinhững cán bộ đã được luân chuyển trước khi ban hành chính sách này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao choUỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhKhoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCHHoàng Thị Bích Ly