HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2013/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, MỨCPHỤ CẤP CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC TẠI CÁC XÃ TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH,TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHHÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công anxã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng,một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn vànhững người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số: 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Công an xã vàNghị định số: 73/2009/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Công an xã;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố: 53/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vềviệc quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với Công an viên thường trực tại cácxã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnhHà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định sốlượng, mức phụ cấp đối với công an viên thường trực tại các xã trọng điểm, phứctạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Số lượng:

a) Năm 2013 đến năm2014: Bố trí mỗi xã 01 công an viên thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việccủa công an xã.

b) Năm 2015: Bố trí thêmmỗi xã 01 công an viên thường trực để đảm bảo mỗi xã có 02 công an viên thườngtrực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của công an xã.

2. Mức phụ cấp hàngtháng: Công an viên thường trực hưởng hệ số 1,0 mức lương cơ sở.

Điều 2. Nghị quyếtnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ tám thông qua./.

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm Thông tin (VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCHVương Mí Vàng