CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 98/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNGHÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ướcquốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại côngvăn số 6534/TTr-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư sửa đổimột số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại Hàng hóa ký ngày 08 tháng3 năm 2013 tại Hà Nội.

Điều 2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì,phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đốingoại theo quy định./.

Nơi nhận:- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Y tế, NNPTNT, Tài chính, KHCN, KHĐT, TTTT, TNMT, NG, TP;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: KGVX, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng