HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2007/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm2002;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI về việc quy định một số chếđộ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan củaQuốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quôc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoànđại biểu Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 về chếđộ công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khách trong và ngoàinước;

Xét Tờ trình số 174/TTr-TTHĐ ngày 07 tháng 12 năm2007 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định một số chếđộ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàntỉnh Quảng Nam;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế& Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh thống nhất quy định một sốchế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địabàn tỉnh Quảng Nam như sau:

I. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH

1. Đối với đại biểu HĐND tỉnh

1.1. Phụ cấp kiêm nhiệm: Đại biểu HĐND tỉnh làm việctheo chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viênThường trực, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh được hưởng mức phụ cấp: 10% mứclương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chứcvụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữchức danh lãnh đạo kiêm nhiệm theo qui định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

1.2. Hỗ trợ hoạt động không chuyên trách: Đại biểuHĐND tỉnh là thành viên của các Ban HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách đượchỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng (trừ đối tượng quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1,Mục I, Điều 1 của Nghị quyết này).

1.3. Hỗ trợ trách nhiệm: Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnhđược hỗ trợ 80.000 đồng/người/tháng. Tổ phó Tổ Đại biểu HĐND tỉnh được hỗ trợ 60.000đồng/người/tháng.

1.4. Hỗ trợ công tác phí: Đại biểu HĐND tỉnh hoạt độngkhông chuyên trách, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, làm việc theo chế độkiêm nhiệm được:

Hỗ trợ công tác phí: 140.000đồng/người/tháng.

Hỗ trợ tiền xăng, xe (đi công tác theo Chương trìnhhoạt động hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh mà người đicông tác phải tự túc phương tiện, không sử dụng xe công do Văn phòng HĐND tỉnhbố trí):

Trưởng Ban: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/năm; Phó Ban:Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/năm;

Thành viên Ban: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/năm.

1.5. Khoán văn phòng phẩm, cước phí bưu điện:

Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách đangcông tác tại các cơ quan, đơn vị được khoán tiền mua văn phòng phẩm:70.000đồng/ người/năm.

Đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhànước được khoán tiền cước phí bưu điện: 70.000đồng/người/năm.

1.6. Khoán chi phí phục vụ tổ chức tiếp xúc cử tri: 300.000đồng/điểm/lần.

1.7. Thăm hỏi ốm đau: Khi đại biểu HĐND tỉnh ốm đauđiều trị từ 10 ngày trở xuống, mức thăm hỏi 200.000 đồng; trên 10 ngày đến 01tháng, mức thăm hỏi 400.000 đồng; điều trị dài ngày hơn 01 tháng trở lên, mứcthăm hỏi tối đa 700.000 đồng; lâm bệnh hiểm nghèo: 1.000.000 đồng; hỗ trợ đám tangcho đại biểu: 2.000.000 đồng.

2. Đối với đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố (gọichung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

2.1. Phụ cấp kiêm nhiệm: Đại biểu HĐND cấp huyện, cấpxã hoạt động không chuyên trách, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viênThường trực, Trưởng, Phó các Ban HĐND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐNDcấp xã được hưởng mức phụ cấp: 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn,nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượtkhung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm theo quiđịnh tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

2.2. Hỗ trợ hoạt động không chuyên trách: Đại biểuHĐND cấp huyện là thành viên các Ban HĐND hoạt động không chuyên trách được hỗtrợ: 70.000 đồng/người/tháng (trừ đối tượng quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, MụcI, Điều 1 của Nghị quyết này).

2.3. Hỗ trợ trách nhiệm

Đại biểu HĐND cấp huyện là:

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 50.000đồng/người/tháng;Tổ phó Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 40.000đồng/người/tháng. Đại biểu HĐND cấpxã là:

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 40.000đồng/người/tháng;Tổ phó Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 30.000đồng/người/tháng.

2.4. Hỗ trợ công tác phí: Đại biểu HĐND cấp huyện, cấpxã hoạt động không chuyên trách được hỗ trợ công tác phí

Cấp huyện: 50.000 đồng/người/tháng; Cấp xã: 30.000đồng/người/ tháng.

2.5. Khoán văn phòng phẩm, cước phí bưu điện

Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã hoạt động không chuyêntrách được khoán tiền mua văn phòng phẩm, cước phí bưu điện:

Cấp huyện: 70.000đồng/người/năm; Cấp xã : 50.000đồng/người/năm.

2.6. Khoán chi phí tổ chức tiếp xúc cử tri: 150.000đồng/điểm/lần đối với cấp huyện; 100.000 đồng/điểm/lần đối với cấp xã.

II. MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁTCỦA HĐND

1. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐNDtỉnh (có quyết định thành lập Đoàn):

1.1. Bồi dưỡng Đoàn giám sát: Thành viên và cán bộ,công chức thực tế có tham gia Đoàn giám sát, kể cả họp Đoàn: 50.000đồng/người/ngày.

1.2. Mức chi cho Đoàn khảo sát thực tế bằng 1/2 mứcchi cho Đoàn giám sát.

1.3. Chi cho việc thuê chuyên gia, tư vấn, kiểm toánđộc lập phục vụ Đoàn giám sát: Căn cứ vào hợp đồng của Thường trực HĐND, cácBan HĐND tỉnh về việc thuê chuyên gia, tư vấn, kiểm toán độc lập, Thường trựcHĐND tỉnh quyết định mức chi cụ thể và giao cho Văn phòng HĐND tỉnh thanh toántheo đúng quy định của Nhà nước.

2. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐNDcấp huyện và Thường trực HĐND cấp xã (có quyết định thành lập Đoàn): Bồi dưỡngthành viên và cán bộ, công chức tham gia Đoàn giám sát, kể cả họp Đoàn: 30.000đồng/người/ngày.

III. MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRACÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN

1. Đối với các Ban HĐND tỉnh: Bồi dưỡng cho thành viênvà cán bộ, công chức dự họp thông qua báo cáo thẩm tra: 30.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với các Ban HĐND cấp huyện: Bồi dưỡng cho thànhviên và cán bộ, công chức dự họp thông qua báo cáo thẩm tra: 20.000đồng/người/ngày.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND CÁC CẤP

1. Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham dự họp xétduyệt chương trình xây dựng nghị quyết hằng năm để trình HĐND xem xét, quyếtđịnh: 30.000 đồng/người/ngày đối với HĐND tỉnh; 20.000 đồng/người/ngày đối vớiHĐND cấp huyện, cấp xã.

2. Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham dự cuộc họpđóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết 30.000 đồng/người/ngày đối với HĐNDtỉnh; 20.000 đồng/người/ngày đối với HĐND cấp huyện, cấp xã.

V. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU PHỤC VỤ KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP

1. Đối với Kỳ họp HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời tham dự kỳ họpHĐND tỉnh được hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ ngày;

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời ở các huyện,thị xã, thành phố (trừ Tam Kỳ, Phú Ninh) được Văn phòng HĐND tỉnh bố trí chỗnghỉ theo quy định chung về chế độ công tác phí của tỉnh.

2. Đối với Kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã

Đại biểu HĐND cấp huyện, đại biểu khách mời tham dự kỳhọp HĐND cấp huyện được hỗ trợ: 30.000 đồng/người/ngày;

Đại biểu HĐND cấp xã, đại biểu khách mời tham dự kỳhọp HĐND cấp xã được hỗ trợ: 20.000 đồng/người/ngày.

VI. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI KHÁC

1. Chế độ chi may trang phục: Mỗi nhiệm kỳ của HĐNDtỉnh, đại biểu HĐND tỉnh được hỗ trợ kinh phí may một bộ trang phục (lễ phục)với mức 1.500.000 đồng/bộ/người.

2. Chế độ chi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhândịp lễ, tết

Trong trường hợp đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh quyếtđịnh việc thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anhhùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ hoạt động cách mạng trướctháng 8 năm 1945; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động,gia đình và cá nhân gặp rủi ro thiên tai… và các tập thể thuộc diện chính sáchxã hội như: Trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyếttật; trường dân tộc nội trú, các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới hải đảo vớimức không quá: 1.000.000 đồng/tập thể/suất quà; không quá 500.000 đồng/cánhân/suất quà (hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền).

3. Chế độ chi Hội nghị lấy ý kiến luật, Hội nghị giaoban Thường trực HĐND với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố: Đạibiểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến luật, Hội nghị giao ban Thường trực HĐND vớiThường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ: 50.000đồng/người/ngày; đại biểu khách mời ở các huyện miền núi được Văn phòng HĐNDtỉnh bố trí chỗ nghỉ theo quy định chung về chế độ công tác phí của tỉnh.

4. Chế độ chi Hội nghị giao ban các Ban HĐND tỉnh vớicác Ban HĐND huyện, họp Ban HĐND tỉnh: Đại biểu tham dự Hội nghị giao ban cácBan HĐND tỉnh với các Ban HĐND huyện, họp Ban HĐND tỉnh được hỗ trợ: 30.000đồng/người/ngày; đại biểu khách mời ở các huyện miền núi được Văn phòng HĐNDtỉnh bố trí chỗ nghỉ theo quy định chung về chế độ công tác phí của tỉnh.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

1. Ngoài các nội dung nêu trên, HĐND các cấp trên địabàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tàichính, ngân sách.

2. Nguồn kinh phí thực hiện một số chế độ, định mứcchi tiêu tài chính nêu trên cân đối vào dự toán chi thường xuyên hằng năm củaHĐND các cấp. Đối với các huyện miền núi, ngân sách tỉnh bổ sung cân đối 100%phần chênh lệch mức chi tại Nghị quyết này so với mức chi tại Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng

12 năm 2005 của HĐND tỉnh. Đối với các huyện, thị xã,thành phố đồng bằng, ngân sách tỉnh bổ sung cân đối 50% phần chênh lệch mức chitại Nghị quyết này so với

mức chi tại Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 14tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố tự cân đối50% kinh phí còn lại để thực hiện chế độ trên.

Điều 2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh thựchiện nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tăngcường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khoá VII,kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ