HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VĐVNĂNG KHIẾU TDTT VÀ HUẤN LUYỆN VĐV THÀNH TÍCH CAO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN2007-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thể dục thể thao số: 77/2006/QH 11;

Căn cứ Quyết định số: 57/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch pháttriển ngành TDTT đến năm 2010; Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 củaChính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thểdục thể thao;

Căn cứ Quyết định số: 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đốivới huấn luyện viên, vận động viên thể thao; Thông tư Liên Bộ số01-TTLB/BGD-TCTDTT-BTC-BLĐTBXH, ngày 10/01/1990 của Bộ Giáo dục - Tổng cục Thểdục thể thao - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về một số chếđộ đối với Giáo viên, Vận động viên, Huấn luyện viên thể dục thể thao; Thông tưLiên bộ số: 17 - TT/LB, ngày 27/7/1995 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội -Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờvà phụ cấp dạy lớp ghép của ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số: 15/CT-TU ngày25/4/2005 của Tỉnh ủy Điện Biên về phát triển Thể dục thể thao đến năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 570/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án đàotạo VĐV năng khiếu TDTT và huấn luyện VĐV thành tích cao tỉnh Điện Biên giaiđoạn 2007-2010; Báo cáo thẩm tra số: 68/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2007 củaBan Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Đề án đào tạoVĐV năng khiếu TDTT và huấn luyện VĐV thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn2007-2010 như Tờ trình số: 570/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnhtrình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định và hướngdẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban củaHĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn