HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99 / 2007/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHIA TÁCH HUYỆN THAN UYÊN THÀNH 02 HUYỆN LÀ: HUYỆNTHAN UYÊN VÀ HUYỆN TÂN UYÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hànhngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981của Hội đồng Bộ tr­ưởng (nay là Chính phủ), về việc điều chỉnh địa giới hànhchính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chư­a hợp lý;

Căn cứ Quyết địnhsố 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ t­ướng Chính phủ phê duyệt quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020;

Sau khi xem xét Tờtrình số 1015/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu vềviệc: Chia tách đơn vị hành chính huyện Than Uyên thành hai huyện thuộc tỉnhLai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểuHĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chia tách huyện Than Uyên thành 02huyện là: Huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu như sau:

1. Huyện Tân Uyên có diện tích đất tự nhiên là: 90.319,5 havà dân số 42.221 người bao gồm: diện tích và dân số của Thị trấn Tân Uyên, xãHố Mít, xã Mường Khoa, xã Phúc Khoa, xã Nậm Cần, xã Nậm Sỏ, xã Pắc Ta, xã TàMít, xã Thân Thuộc, xã Trung Đồng.

Huyện lỵ đặt tại thịtrấn Tân Uyên.

2. Sau khi điều chỉnh diện tích đất tự nhiên và dân số của 10xã để thành lập huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên diện tích đất tự nhiên còn lạilà: 79.680,5 ha và dân số hiện tại: 53.338 người bao gồm: diện tích và dân sốcủa xã Pha Mu, xã Mường Mít, xã Phúc Than, xã Mư­ờng Than, xã Mư­ờng Cang, xãHua Nà, xã Tà Hừa, xã Ta Gia, xã Tà Mung, xã Mư­ờng Kim, xã Khoen On, thị trấnThan Uyên.

Huyện lỵ đặt tại thịtrấn Than Uyên.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu hoàn chỉnh các thủtục pháp lý trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hộiđồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Uỷ ban nhândân tỉnh và các ngành liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đư­ợcHĐND tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm2007./.

CHỦ TỊCH
L
Khai Phà