HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 99/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án đào tạo VĐV năng khiếu TDTT và huấn luyện VĐV thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg , ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP , ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 01-TTLB/BGD-TCTDTT-BTC-BLĐTBXH, ngày 10/01/1990 của Bộ Giáo dục - Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về một số chế độ đối với Giáo viên, Vận động viên, Huấn luyện viên thể dục thể thao;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 17 - TT/LB, ngày 27/7/1995 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 25/4/2005 của Tỉnh ủy Điện Biên về phát triển Thể dục thể thao đến năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 570/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án đào tạo VĐV năng khiếu TDTT và huấn luyện VĐV thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010; Báo cáo thẩm tra số: 68/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đào tạo VĐV năng khiếu TDTT và huấn luyện VĐV thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010 như Tờ trình số: 570/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn