HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách thu hút, sử dụng trí thức

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, sử dụng trí thức; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách thu hút, sử dụng trí thức với những nội dung cơ bản kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân đân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./. 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Thị Nga