HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2013/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍHỌC NGHỀ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN VỪA HỌC VĂN HÓA VỪA HỌC NGHỀ TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁODỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dụcngày 25 tháng 11 năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 58/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành chính sách hỗtrợ chi phí học nghề đối với học viên vừa học văn hóa vừa học nghề tại cácTrung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học nghề đối với học viên vừa họcvăn hóa, vừa học nghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnhHà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hưởng:

a) Đối tượng: Học viên vừa học văn hóa hệ bổ túc trung họcphổ thông, vừa học nghề trình độ trung cấp nghề tại các trung tâm giáo dụcthường xuyên.

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ học viên chi phí học nghề bằng số tiềnhọc phí phải nộp theo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Thời gian hưởng: Theo thời gian (số tháng) thực học,nhưng tối đa không quá 11 tháng/học viên/năm.

2. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ, phương thức hỗtrợ:

a/ Điều kiện được hỗ trợ: Học viên được hưởng chính sách hỗtrợ phải đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

- Học viên thuộc đối tượng phải nộp học phí học nghề theoquy định hiện hành của Nhà nước.

- Đảm bảo thời gian học tập theo quy định của Bộ Giáo dục vàĐào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b/ Phương thức hỗ trợ:

- Đối với trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề trongtỉnh liên kết với trung tâm Giáo dục thường xuyên: Hỗ trợ thông qua trườngTrung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề.

- Đối với trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề ngoàitỉnh liên kết với trung tâm Giáo dục thường xuyên: Hỗ trợ thông qua trung tâmGiáo dục thường xuyên.

3. Nguồn kinh phí đảm bảo: Do ngân sách địa phương đảm bảotheo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóaXVI - Kỳ họp thứ Tám thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm Thông tin (VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng