HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢHỌC PHÍ CHO HỌC SINH LÀ CON CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCHĐANG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tậpvà cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dụcquốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3375/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ học phí cho học sinh làcon của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoàicông lập trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 09/7/2013 củaBan Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ học phí cho học sinh đanghọc phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh như sau:

- Đối tượng hỗ trợ: Học sinh là con của người cócông với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địabàn tỉnh, gồm:

(1) Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhândân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con củathương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễmchất độc hóa học;

(2) Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giớitrên đất liền và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

(3) Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựahoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

(4) Bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; mồ côi chahoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khảnăng để nuôi dưỡng; có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấphành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

(5) Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo;

(6) Con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đangphục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân;

(7) Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặcmẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thườngxuyên.

- Mức hỗ trợ: Bằng mức thu học phí thực tế củatrường phổ thông ngoài công lập nhưng không quá 40% mức lương tối thiểuchung/học sinh/tháng.

- Thời gian hưởng: Theo thời gian học thực tếnhưng không quá 9 tháng trong một năm học.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày01/9/2013.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngânsách tỉnh.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghịquyết này.

- Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhQuảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long