HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN “SỮAHỌC ĐƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốchội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dụctrẻ em được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt Đề án tổng thểphát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10089/TTr-UBND ngày22 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Sữahọc đường giai đoạn 2014 - 2020”; xét sự phù hợp về dinh dưỡng đối với thểtrạng, lứa tuổi của trẻ em; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án “Sữahọc đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 với cácnội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Các cơ sở giáo dục mầm non(theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục, thông qua ngày 14 tháng 6 năm2005) và trường tiểu học công lập, ngoài công lập (đã được cơ quan thẩm quyềncấp phép theo quy định) trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng: Trẻ từ một tuổi đến hếtcấp học mầm non đang học trong các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh tiểu học từlớp một đến lớp ba đang học trong các trường tiểu học.

2. Thời gian thụ hưởng và định mức sử dụng

a) Trẻ mầm non, học sinh tiểu học được uống sữa09 tháng trong 01 năm học (tổng cộng 40 tuần trừ 03 tháng hè). Riêngnăm 2014 thực hiện cho trẻ uống sữa 06 tháng (tổng cộng 26 tuần trừ 03tháng hè).

b) Định mức: Mỗi em được uống 03 lần/tuần,mỗi lần uống 180ml/hộp.

3. Thời gian thực hiện

a) Năm 2014: Triển khai thực hiện thí điểm tạicác cơ sở giáo dục mầm non 05 huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, VĩnhCửu và tại 02 cơ sở giáo dục mầm non do các doanh nghiệp thành lập trên địa bàntỉnh có đông con em công nhân theo học.

b) Năm 2015: Thực hiện cho trẻ ở tất cả các cơsở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh và đối với học sinh lớp một của cáctrường tiểu học thuộc 05 huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu.

c) Năm 2016: Thực hiện cho trẻ ở tất cả các cơsở giáo dục mầm non, học sinh lớp một của các trường tiểu học trên địa bàntỉnh và học sinh lớp hai của 05 huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, TânPhú, Vĩnh Cửu.

d) Năm 2017 - 2020: Thực hiện cho trẻ ở tất cả cáccơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ lớp một đến lớp ba của các trường tiểuhọc trên địa bàn tỉnh.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 1.315.505.626.200 đồng,trong đó: Ngân sách Nhà nước: 658.765.313.100 đồng (tỷ lệ 50%); phụ huynhđóng góp: 459.466.219.170 đồng (tỷ lệ 35%); công ty sữa hỗ trợ:197.274.093.930 đồng (tỷ lệ 15%).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện thíđiểm Đề án tại 02 cơ sở giáo dục mầm non do các doanh nghiệp thành lập trên địabàn tỉnh có đông con em công nhân theo học và vận động sự tham gia của các doanhnghiệp vào việc triển khai thực hiện Đề án.

Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kếtquả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các BanHội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnhĐồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư