HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/ 2014/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAKẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG BÌNH

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấtđai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị địnhsố 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyếtsố 34/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Bình;

Qua xem xét Tờtrình số 1518/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụngđất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; saukhi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch thu hồiđất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đốivới 249 dự án, cụ thể:

1. Thu hồi đất theo quy định tạiKhoản 3 Điều 62 Luật Đất đai đối với 210 dự án, trong đó có 73 dự án chuyển mụcđích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo Điểm bKhoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

(Có Phụ lục 1kèm theo)

2. Chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm bKhoản 1 Điều 58 Luật Đất đai đối với 39 dự án.

(Có Phụ lục 2kèm theo)

Điều 2. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnhphối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hộiđồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhândân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyếtnày có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ; - VP: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu- UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND Kế hoạch thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Quảng Bình