HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀCHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM TỈNH SƠN LA NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDnăm 2004;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ về việc Quy định chitiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

Xét Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị ban hành Nghị quyết vềChương trình việc làm tỉnh Sơn La năm 2015. Báo cáo thẩm tra số 465/BC-HĐND ngày 30/11/2014 của Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảoluận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Sơn La năm 2015 với những nội dungsau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Phốihợp, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các dự ánphát triển ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thamgia vào công tác tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần ổnđịnh cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Hạnchế tối đa các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địabàn tỉnh Sơn La.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tạo việc làm mới và đảm bảoviệc làm cho người có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; giúp cho ngườilao động chưa có việc làm sớm có việc làm; người thiếu việc làm hoặc có việclàm nhưng không ổn định, hiệu quả thấp có thêm việc làm, việc làm ổn định, manglại hiệu quả cao hơn. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm tỷlệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp - xâydựng, thương mại và dịch vụ.

b) Phát triểnnguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làmvà giá trị lao động, đảm bảo phát triển thị trường lao động lành mạnh, ổn định,tạo ra nhiều việc làm, đưa lao động trong tỉnh đi làm việc tại các khu côngnghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khuyến khích các hình thức tạo việc làmtại chỗ.

c) Cơ cấu laođộng Nông, lâm, ngư nghiệp là 74,2%, công nghiệp và xây dựng là 12,3%, thươngmại, du lịch, dịch vụ khác là 13,5%.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2015 giải quyết việc làmmới cho 18.000 lao động, gồm:

- Giải quyết việc làm từ chươngtrình phát triển kinh tế xã hội: 14.650 lao động (nông, lâm, ngư nghiệp3.500 lao động; công nghiệp 3.650 lao động; xây dựng là 2.500 lao động; thươngmại và dịch vụ là 4.500 lao động; du lịch là 500 lao động);

- Giải quyết việc làm từ cho vayvốn giải quyết việc làm : 2.500 lao động;

- Giải quyết việc làm từ xuất khẩulao động: 100 lao động;

- Cung ứng lao động cho các khucông nghiệp ngoài tỉnh: 750 lao động

b) Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệpvà lao động chưa có việc làm ở khu vực thành thị xuống 4,1%; ổn định tỷ lệ sửdụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn ở mức 89%.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆCLÀM NĂM 2015

1. Tạo việc làm từ phát triểnkinh tế - xã hội

a) Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo đầu tư thâmcanh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cơ cấu giống, thời vụ. Tuyêntruyền và vận động các hộ nông dân chuyển một phần diện tích đất trồng ngô,trồng lúa nương có năng suất thấp sang trồng cây công nghiệp lâu năm. Pháttriển cây công nghiệp, cây ăn quả trọng tâm là phát triển cây chè, cà phê, đậutương, mía, sắn, cây cao su, cây ăn quả chất lượng cao. Tập trung cải tạo vườncây ăn quả đã cỗi, vườn tạp để trồng các giống cây ăn quả chất lượng cao, trọngtâm là cải tạo vườn nhãn, xoài, mận đã già cỗi để nâng cao chất lượng sản phẩm.Phát triển trồng rau, hoa, quả mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồnghoa, su su ở Mộc Châu; mô hình trồng rau sạch tại huyện Mai Sơn, Thành phố SơnLa.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khaitrồng rừng mới và bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Tổ chứcquản lý và chăm sóc có hiệu quả vốn rừng hiện có, tiếp tục triển khai các dự ánbảo vệ rừng.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triểnngành chăn nuôi, trọng tâm là phát triển đàn gia súc ăn cỏ; tiếp tục thực hiệnchương trình lai tạo đàn bò cái nền địa phương đủ tiêu chuẩn để phối giống nhântạo bò thịt chất lượng cao, ưu tiên các hộ nông dân ở các vùng chăn nuôi tậptrung, vùng dân tái định cư Thủy điện Sơn La; khuyến khích nhân dân đầu tư xâytrang trại chăn nuôi tập trung; tăng cường công tác phòng chống rét, chống đóicho đàn gia súc.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố cáccơ sở sản xuất giống thủy sản đảm bảo đủ giống cá và các loại giống thủy sảnkhác cho nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Hướng dẫn và có chính sáchkhuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá ruộng, cálồng, bè trên các sông, suối. Phát triển nuôi cá tầm trên lòng hồ thủy điện SơnLa và thủy điện Nậm Chiến.

b) Phát triển công nghiệp

- Khuyến khích các doanh nghiệpđẩy mạnh và mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm; thu hút các nhà đầu tư vào chếbiến nông lâm sản, đầu tư phát triển mở rộng sản xuất; xây dựng nhà máy chếbiến từ các sản phẩm của địa phương.

- Tập trung đầu tư xây dựng cáccụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư xây dựng nâng cấp các nhà máy chế biếncác sản phẩm từ tre, thu hút lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và taynghề vào làm việc, tăng số lao động trong các ngành Công nghiệp, thúc đẩychuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng lao động và năng lực cạnh tranhcủa các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất của các nhà máy chế biến,luyện kim hiện có trên địa bàn. Chuyển đổi cho lao động trong chương trình táiđịnh cư Thủy điện Sơn La sang các ngành nghề: Sửa chữa đóng thuyền, gò hàn làmđồ thủ công mỹ nghệ.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuỷđiện vừa và nhỏ, năm 2015 đưa vào phát điện thương mại: Thủy điện Nậm Chim 2;Suối Tân 2; Nậm Xá; Suối Lừm 3; To Buông. Đầu tư hệ thống điện nông thôn chocác vùng sâu, vùng xa.

- Tiếp tục tăng cường công táckhuyến công, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, hình thành điểmsản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô hộ gia đình hướng vào sản xuất hàng tiêudùng là chính, nhằm chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệphoá, hiện đại hoá.

c) Đầu tư xây dựng

- Nâng cao hiệu quả công tác quảnlý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích, thu hútcác nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào xây dựng các công trình thuỷ điện vừa vànhỏ, xây dựng các nhà máy sản xuất chế biến tại các cụm, khu công nghiệp, khudu lịch.

- Đầu tư đồng bộ kết cấu cơ sở hạtầng tại các vùng sản xuất hàng hoá trọng điểm, phát triển và nâng cấp mạnglưới giao thông, đầu tư các dự án thuỷ lợi, kiên cố hoá hệ thống kênh mương,xây dựng và nâng cấp khu đô thị tại trung tâm các huyện.

- Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơchế, chính sách, thu hút, khuyến khích phát triển thị trường bất động sản, đẩymạnh chiến lược phát triển nhà ở; phát triển vật liệu xây dựng sạch, công nghệvật liệu xây dựng công nghệ mới; tăng cường công tác quy hoạch, phát triển đôthị. Khai thác mọi tiềm năng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của các tổ chứcdoanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vậtliệu xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng trong địa bàn tỉnh.

d) Phát triển thương mại dịch vụ

- Tăng cường xúc tiến thương mại,tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia pháttriển các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm hàng hóa, chủđộng tìm kiếm thị trường, thực hiện các giải pháp để đưa hàng hóa của Sơn Lahội nhập với thị trường cả nước, thị trường các nước trong khu vực, hoàn thiệnhệ thống phân phối hàng hóa, thúc đẩy phát triển thương mại ở nông thôn, đầu tưphát triển trung tâm thương mại. Năm 2015 đầu tư xây dựng 4 chợ: Chợ biên giớixã Phiêng Khoài huyện Yên Châu, chợ đầu mối nông sản Cò Nòi huyện Mai Sơn, chợTrung tâm huyện Vân Hồ, chợ Tông Lệnh huyện Thuận Châu; Nâng cấp cải tạo chợTrung tâm Thành phố; Đầu tư xây dựng 4 cửa hàng xăng dầu tại huyện Vân Hồ, SôngMã, Sốp Cộp và Quỳnh Nhai. Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại bản GiảngLắc thành phố Sơn La. Tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại ở địa bàn các xãvùng sâu vùng xa, đẩy mạnh giao thương hàng hoá nông, lâm sản và hàng bách hoátổng hợp.

- Tiếp tục phát triển hệ thốngdịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứngđược yêu cầu về vận chuyển hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưuthông hàng hóa.

đ) Phát triển du lịch

- Tiếp tục chỉ đạo khai thác cóhiệu quả tiềm năng về du lịch của khu du lịch, tạo ra các tua, tuyến, nâng caochất lượng phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu của du khách trong, ngoài tỉnh và kháchquốc tế. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồngvề hoạt động du lịch, đưa người dân cùng tham gia làm du lịch tạo việc làm vàtăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Khuyến khích các tổ chức và cánhân tham gia kinh doanh du lịch xây dựng sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo,mang sắc thái riêng của Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Nâng cao chấtlượng hiện có và đa dạng hóa sản phẩm.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhânlực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân lực hoạt động du lịch.

- Tăng cường đầu tư, thu hút đầutư để nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hạtầng du lịch.

2. Tạo việc làm từ hoạt độngxuất khẩu lao động

a) Tăng cường tuyên truyền về chủtrương chính sách của Đảng và Nhà nước về xuất khẩu lao động đến người laođộng, phối hợp với các đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động tổ chức giáo dục,định hướng nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động tham gia xuất khẩu laođộng.

b) Triển khai thực hiện tốt cácchính sách hỗ trợ đối với người lao động đi xuất khẩu lao động theo Chươngtrình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 và chính sáchhỗ trợ đối với người lao động để tham gia xuất khẩu lao động theo Nghị quyết số30a/ 2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 củaThủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

3. Tạo việc làm từ hoạt động chovay vốn giải quyết việc làm

a) Cho các cơ sở sản xuất kinhdoanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động được vay vốn với lãi suất ưuđãi từ quỹ giải quyết việc làm, để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, tạoviệc làm ổn định cho người lao động trong doanh nghiệp và thu hút thêm lao độngvào làm việc tại doanh nghiệp.

b) Cho vay với các dự án khởi sựdoanh nghiệp, phát triển sản xuất của thanh niên; các dự án giải quyết việc làmcho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và lao động bị thu hồi đất nôngnghiệp, lao động nữ nông thôn.

c) Thực hiện cho vay ủy thác đốivới các tổ chức chính trị - xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên mọi lĩnh vực

a) Tận dụng mọi nguồn lực đầu tưcho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó lựa chọn đầu tư phát triển cácngành, các lĩnh vực, từng sản phẩm hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ,xuất khẩu hàng hóa nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sảnxuất, tuyển chọn các ngành kinh tế, phát triển công nghiệp cao và hiện đại hóacông nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trên thị trường.Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăngnhanh giá trị gia tăng. Sản xuất giống cây trồng, vật nuôiđảm bảo chất lượng. Tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp, pháttriển các trang trại chăn nuôi tập trung gắn với vệ tinh là các hộ gia đình.Khai thác tốt diện tích nước mặt vùng hồ Sông Đà để phát triển nuôi cá lồng bè;nhân rộng các mô hình nuôi ba ba, cá hồi, cá tầm, cá giống cao sản...

b) Đẩy mạnh công tác trồng rừngtập trung, chú trọng trồng rừng nguyên liệu, triển khai tốt công tác quản lý,khoanh nuôi và bảo vệ rừng hiện còn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soátkhai thác và chế biến lâm sản, phòng chống cháy rừng.

c) Nâng cao năng lực, tăng sứccạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.Đầu tư phát triển các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp ngoàitỉnh phát triển sản xuất; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuấtthúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt các ngành sử dụng nhiều laođộng để thu hút lao động từ ngành nông nghiệp sang phi nông nghiệp; liên kếtvới các tỉnh có khu công nghiệp nhu cầu sử dụng lao động lớn, có thunhập cao như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đưa lao động chưa qua đào tạoxuống làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc và lắp rápđiện tử.Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấuhạ tầng thiết yếu Khu công nghiệp Mai Sơn và các cụm công nghiệp có điều kiệnphát triển tại các huyện: Mộc Châu, Phù Yên, Mường La. Xây dựng cơ chế tháo gỡkhó khăn cho các doanh nghiệp nhất là các vùng nguyên liệu, phát triển nguồnnhân lực, đào tạo lao động kỹ thuật và lao động quản lý cho các doanh nghiệp.

d) Tập trung đầu tư, thu hút đầutư của các thành phần kinh tế để nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa cơ sở vậtchất kỹ thuật, phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh để giải quyết việclàm cho lao động địa phương. Đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiếnthương mại, tìm kiếm thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm. Phát triển dịchvụ du lịch (du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, dulịch hội nghị, tổ chức các sự kiện); xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bảnsắc các dân tộc vùng Tây Bắc. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hoạt động dulịch để cho người dân hiểu, biết cách làm du lịch để tạo việc làm và nâng caochất lượng cuộc sống.

đ) Có chính sách thu hút đầu tưcủa các doanh nghiệp, hỗ trợ đất để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cũngnhư áp dụng những chính sách ưu đãi cụ thể về thuế, hạ tầng, cơ chế tài chính,hỗ trợ tuyển lao động....

2. Nhóm giải pháp nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực

a) Khai thác có hiệu quả các cơ sởdạy nghề hiện có, đồng thời đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất chocác trường nghề, cơ sở dạy nghề và định hướng cho chương trình dạy nghề.

b) Tập trung đào tạo các nghề phụcvụ cho chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với các ngành nghề đápứng yêu cầu thị trường lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phinông nghiệp.

c) Thực hiện tốt các chính sáchtín dụng ưu đãi đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động dạy nghề, tuyểnlao động vào dạy nghề và bố trí việc làm tại đơn vị doanh nghiệp. Phối hợpvới các doanh nghiệp tổ chức đào tạo các ngành nghề phù hợp cho ngườilao động có trình độ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong các loại hìnhdoanh nghiệp, phục vụ các khu công nghiệp.

d) Chú trọng đào tạo nguồn nhânlực phục vụ cho chương trình phát triển du lịch trên địa bàn.

3. Nhóm giải pháp xuất khẩu laođộng

a) Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền về các điều kiện, tiêu chuẩn khi tham gia thị trường lao độngngoài nước, đồng thời giúp các gia đình nhận rõ trách nhiệm và thực hiện tốtcam kết với địa phương, giáo dục vận động con em tham gia và thực hiện tốt hợpđồng xuất khẩu lao động.

b) Ban chỉ đạo việclàm và dạy nghề của tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội giới thiệu các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có hiệuquả, có kinh nghiệm và uy tín về tỉnh tuyển lao động và hợp tác thực hiện dự ánhỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mở rộng và phát triển thị trường xuấtkhẩu lao động theo hướng mở rộng và duy trì các thị trường truyền thống, cácnước có thu nhập cao, việc làm ổn định.

c) Tăng cường cácbiện pháp chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệtlà cấp xã, phường trong việc phối hợp với doanh nghiệp tuyển lao động đi xuấtkhẩu lao động; phối hợp giáo dục, quản lý lao động để khắc phục tình trạng laođộng bỏ trốn, vi phạm pháp luật của nước sở tại.

4. Nhóm giảipháp cho vay vốn tạo việc làm

a) Tạo điều kiện thuận lợi, tậptrung cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn đầu tư chosản xuất thu hút lao động vào làm việc.

b) Đẩy nhanh tiến độ thẩm định dựán, giải ngân cho các đối tượng vay vốn không để vốn tồn tại Ngân hàng.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sáthoạt động cho vay, mục đích sử dụng vốn, đánh giá hiệu quả của dự án vay vốn.

5. Nhóm giải pháp phát triểnthị trường lao động, thông tin thị trường lao động

a) Cập nhật thông tin biến độngnăm 2015 của tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên về trình độ văn hoá,trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc làm trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cung laođộng của năm 2014 từ tổ, bản, xã, phường, thị trấn; cập nhật thông tin cầu laođộng của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để làm cơ sở dữ liệu để xâydựng kế hoạch cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động củadoanh nghiệp.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quảcủa các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

c) Nâng cao chất lượng dự báo vềthị trường lao động, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phục vụ yêu cầu củadoanh nghiệp, của người lao động.

d) Tăng cường hỗ trợ tư vấn giớithiệu việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động thông qua trung tâmgiới thiệu việc làm và mở rộng đến cơ sở để người lao động tìm việc thuận lợi.Chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và các doanh nghiệp tổ chức hội nghịtư vấn, tuyển chọn lao động đưa lao động đilàm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp trong cáckhu công nghiệp, khu chế xuất, các thành phố lớn và các tỉnh vùng đồng bằng.

6. Nhóm giải pháp thông tintuyên truyền

a) Tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về giảiquyết việc làm và chương trình giải quyết việc làm của tỉnh bằng nhiều hìnhthức như tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặcbiệt khai thác tốt hệ thống truyền thanh tại các tổ bản, tiểu khu, nâng caonhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về giải quyết việc làm,tích cực tham gia vào chương trình giải quyết việc làm của tỉnh, chủ động tạothêm việc làm, tự tạo việc làm cho bản thân và thu hút lao động vào làm việc.

b) Tăng cườngtuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, giúp doanh nghiệp, người lao độngnắm bắt kịp thời các chính sách pháp luật lao động, nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ, ý thức, tác phong trong lao động sản xuất.

c) Nâng cao nănglực quản lý lao động, việc làm và kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm của độingũ công chức, viên chức làm công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động nhằmchuẩn hoá và phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý lao động, kỹ năng điều hànhtriển khai các chương trình việc làm.

d) Tăng cườngthực hiện chức năng quản lý nhà nước, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sátvà xử lý sai phạm trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

1. Các nguồn vốn đầu tư pháttriển; nguồn vốn hỗ trợ tái định cư Thuỷ điện Sơn La; nguồn vốn thực hiệnChương trình Nghị quyết số 30a/ 2008/CP của Chính phủ và các nguồn hỗ trợ khácđược duyệt trong dự toán chi ngân sách của tỉnh năm 2015.

2. Nguồn Quỹ quốc gia giải quyếtviệc làm, nguồn Quỹ giải quyết việc làm tỉnh.

3. Nguồn kinh phí chương trình mụctiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, từ ngày HĐND tỉnhthông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiệnNghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Bancủa HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐNDtỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Uỷ Ban TV Quốc Hội, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: LĐTBXH, Tài Chính, KH&ĐT;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT huyện ủy, HĐND,UBND các huyện, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT Công báo; lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT. Linh(450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất