HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 9b/ 2003/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia

giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố Huế và xã, phường,

thị trấn theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

- Căn cứ Luật Ngân Sách nhà nước năm 2002;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 1736/TT-UB ngay 18 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia cho ngân sách huyện, thành phố Huế, xã, phường, thị trấn theo Luật Ngân sách nhà nước có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2004; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố Huế (gọi là ngân sách huyện) và xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) theo nội dung tại các phụ lục 1,2 và 3 kèm theo nghị quyết này.

II. Trong quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2004, giao cho UBND tỉnh xây dựng tỷ lệ phần trăm phân chia các khoảng thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, xac định thời kỳ ổn định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện và ngân sách xã, báo cáo HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp thứ 10.

III.  Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để tiến hành xây dựng dự toán ngân sách năm 2004 và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, trình HĐND tỉnh quyết định đúng qui trình, thời gian theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

V. Giao trach nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá IV, kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 25 tháng 7 năm 2003

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn