HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 9b/ 2007/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 733/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 của tỉnh Thừa Thiên Huê;

Căn cứ Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;

Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:1.800 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa:1.615,485tỷ đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 55,00tỷ đồng;

- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 129,515 tỷ đồng.

(Có phụ lục 1 kèm theo)

2. Thu ngân sách địa phương hưởng: 2.692,522 tỷ đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.609,485 tỷ đồng;

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất:200,00 tỷ đồng;

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN:129,515 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn từ 2007 chuyển sang:65,091 tỷ đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:888,431tỷ đồng, gồm:

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 311,193 tỷ đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 555,103 tỷ đồng;

+ Thu bổ sung thực hiện chế độ, chính sách:22,135tỷ đồng.

3. Tổng số chi ngân sách địa phương năm 2008:2.692,522 tỷ đồng, gồm:

- Chi ngân sách tỉnh: 1.683,593tỷ đồng;

- Chi ngân sách các huyện, thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn):

1.008,929tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện và thành phố Huế theo các phụ lục số 2, 3, 4 và 5 kèm theo.

Thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án; vốn phân bổ cho công tác qui hoạch và chuẩn bị đầu tư; vốn các chương trình mục tiêu năm 2007.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết:

- Tiến hành giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vịthuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện và thành phố Huế; phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Huế trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn với mức phấn đấu tích cực; quyết định dự toán chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách các huyện và thành phố Huế năm 2008 trước ngày 20 tháng 12 năm 2007 và công khai dự toán theo đúng qui định của Luật ngân sách nhà nước.

- Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề phát sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định; động viên sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết chống thất thu; chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát… Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, nhất là chi xây dựng cơ bản, chi hành chính; triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường