HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 9d/ 2007/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA V KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét tờ trình số 5289 /TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến HĐND tỉnh đối với giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành và thông qua phương án điều chỉnh và bổ sung giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế tại tờ trình số số 5289/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh với các nội dung cơ bản sau:

1. Cơ bản giữ nguyên phương án giá đất năm 2007.

2. Bổ sung giá một số loại đất theo quy định của chính phủ và một số quy định về giá đất đối với các trường hợp đặc thù.

3. Điều chỉnh nội dung một số điều của Quyết định giá đất năm 2007, điều chỉnh giá một số loại đất cho phù hợp với quy định của Chính phủ và tình hình chuyển nhượng thực tế trên thị trường .

Riêng đường Điện Biên Phủ, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến cầu Nam Giao, điều chỉnh loại đường từ đường 1C sang thành loại đường 2A. Việc phân vùng đất, khu vực đất và vị trí đất tại các huyện và thành phố Huế giao cho Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế xây dựng phương án cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết và điều chỉnh giá đất trong các trường hợp sau :

1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất.

2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

3. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất, một số khu vực đất, loại đất trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị Quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp lần 9 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường